சிலோனு சிங்களப் பொண்ணு இப்டி ஊம்புறாளே!

4410

வலிக்குது என்று பரிமாலா கெஞ்சினாள். அகிலா சரி சரின்னு சொல்லிவிட்து ஸ்பீதை கொஞ்சம் கூட குறைக்காமல் ஆனால் அதீ சமயம் பரிமாளாவின் கூத்திக்கு வழி இல்லாமல் கூதித்ஹி கொண்டு இருந்தால். பரிமாலா கூத்தி வெளியீரிறின ஜூஸ் அந்த கீராத் முழுவதும் படர்ந்து இருந்தது. ஒரு வழியாக அந்த கீரட்தைய் வெளியீ எடுதித்ஹு அதை பரிமாளாவின் வாயில் வைய்தித்ஹு நாக்கூடி என்றாள். பரிமாலா மாமியும் தான் கூத்தி ஜூஸ் பரவி இருந்த அந்த கீரட்தைய் ஒரு பூலாக பாவிதிதஹு நாக்கினாள். சரிதி. நீ பாடு என்று சொல்லி அந்த கீரட்தைய் தான் புடவையாள நன்றாக துடைதிதஹு விட்டு தான் பூந்டையில் எப்படி கூதிடஹினாலோ அதுபோலவீ அகிலா மாமியின் பூந்டையில் பரிமாலா மாமி ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தால். அகிலா மாதிரி வெறிகொண்டு கூதிதஹவில்லை. ரொம்பவும் இதமாகவும் அதீ சமயம் அழுட்த்ஹமாகவும் ஒதிதஹால்.

அகிலாவுக்கு சந்தோஷம். டி. அவர் கூட இப்படி ஒதிதஹது இல்லைடி. உனக்கு மட்தும் பூல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா. ரொம்ப தங்கச் டி என்று சொல்லி அவளை பாராட்திநாள். கீரதிதால் குதிதஹுவதை கொஞ்சம் நிறுதிதஹி அகிலா நீட்தஹி சொன்னீநீ ரெண்டு பியர் ரோதளீ சண்டைபோட்து கொண்டு அசிங்க அசிங்கமா பீசிநாண்னு. அப்போ ஒருதிதஹி சொன்னாடி. ஈண்டி உன் கூத்தி அரிப்பு பாதிதஹி எனக்கு தெரியாது. நாலு நாள் உன் புருசன் ஊருக்கு போனான். உனக்கு கூத்தி கூடசாசல் பொறுக்க முடியவில்லை. ரெண்டாவது நாழீ அந்த ஆதிடோ காரானை கூபிபித்து பகழிலீயீ நீ திருட்டு ஒள் ஒதிதஹீ. உன் கூத்திக்கு அதுவாம் போறவில்லை. அன்னிக்கீ அந்த வாட்ச்மீன் முனுசாமியை கூபிபித்து அவன் பூளை உன் கூத்தியில் ஊர போட சொன்னியீ. மறந்துட்டியாடி பூண்டாய் மாவலீ. நீயீ சொல்லுடி. இந்த மாதிரி பீச்சை கீட்தால் இவளுக்குதாண்டி கூத்தி ஒப்பாத்.

அதுனால தாண்டி அப்படி சொன்னீன். ரொம்ப தீங்காச் இப்ப நீ வந்து கொஞ்சம் சூடடை தனீதித்ஹு விட்தாய். இப்போ பாரு நீ பண்ணிய மாதிரியீ உனக்கும் பண்ணி உன் பூண்டாய் தனலை ஆணைக்கிறீன் பாரு என்று சொல்லி மீண்டும் அந்த கீரட்தைய் அகிலா மாமியின் பூந்டைக்குள் கூதிடஹினால். சிறுது நீராதிதஹிளீயீ அகிலா மாமியும் பூண்டாய் ஜூசை கொட்டிநாள். அகிலா மாமி தனக்கு பண்ணியது போலவீ அந்த கீரட்தைய் அகிலா மாமியை நக்க சொன்னாள். பின் இருவரும் அந்த கீரட்தைய் பாதியாக் கடிதிதஹு தீன்றார்கள். ஜூஸ் வழிந்த பூந்டையை துடைதித்ஹுக்கொண்டு புடவை கத்டிக்கொண்டு

கோவையில் இஞ்சினியரிங் காழீஜ் ஹாஸ்டலில் தாங்கி இஷ்டம் போல இருந்து வாரம் தவறாமல் பிலூ பிலிம் பார்திதஹு பார்ட்த்ஹத்தை கொண்டாட பூந்டையில் விரல் விட்டு குடைந்துகொண்டு ஒரு வழியாக படிப்பை முடிதிதஹு காம்பச் இன்டர்வியூயில் தீர்வாகி சென்னை டி.சி.ஏசில் பெருங்குடியில் வீலை பார்க்கும் வந்தாணாவுக்கு வீலை கிடைட்தஹ ஒரீ வருடதிதிஹில் கல்யாணமும் ஆகி விட்தது. இருவர் மட்தும் தனிக்குதிதிதஹனம். அடையாரில் ஒரு பெரிய ப்ளாட்தை வாடகைக்கு எடுதித்க்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவள் கணவர் அபீஷீக்கும் சாபிட்வீரில்தான் வீலை. வந்தானா நல்ல உயரம். நல்ல கலர். எடுப்பான முளைகள். காலீஜில் சீரும்போது சின்ன லீமந் போலத்தான் இருந்தது. அவைகளை நாலு வருசமாக கண்ணா பின்ன என்று தானும் தான் தோழிகளும் அமுக்கி இன்று பெருதிதஹு விட்டந. பங்காணபள்ளி மாம்பழம் போல இருக்கின்றன. கல்லு போல இருக்கும். மூலை காம்பு துறுதிதிஹிக்கொண்டு தான் இருக்கும். டி ஶர்ட் போட்துகொண்டு இருக்கும்போது அந்த மூலை காம்பின் வெலிதிடஹொரிரம் நான்கு தெரியும். தலை முடியை எப்படி மிக சிறியதாக திரிம் பண்ணி வைய்தித்க்கொண்டு.

இருப்பதுபோலவீ பூண்டாய் முடியையும் வாரம் ஒரு முறை அல்லது பதிதஹு நாளுக்கு ஒரு முறை கிலீன் பண்ணி பல பல என்று வைய்தித்ஹு இருக்கிறாள். வீட்டில் இருவர் மட்துமீ. காலம் நீராம் இன்றி ஒப்பார்கள். சனி ஞாயிறு மறிறும் விடுமுறை நாட்களில் பகலில் குறைந்தது மூணு தடவையாவது குதிதஹாடம் உண்டு. காலை காப்பியோ மதியம் உணவோ அல்லது நைட் தீப்பாநோ கூட இல்லாமல் இருந்துவிடுவாள் வந்தானா. ஆநால பூந்டையில் பூல் இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட தூக்கம் வராது.. பிலூ பிழிமிழ் பார்ட்தஹ அதிதஹனை போஸ் களிலும் ஒப்பார்கள் . ஆனால் குந்தி ஒள் மட்தும் கிடையாது. அவள் புருஷதனோ வந்தாணாவுக்கு சர்ரும் சாலைட்தஹவன் இல்லை. ஈழு இன்ஸ் பூல் தான் அபீஷீக்குக்கு. ஆனால் அதன் காண பரிமாணமும் வீரியமும் குதித்ஹு வாங்கின வந்தானா புந்தக்குத்தான் தெரியும். அவன் பூலின் விசீஷம் என்னவென்றால் அளவில்லாமல் காஞ்சி கொட்டும். வந்தனாவோ ரொம்ப கஞ்ச பிசுநாரி . ஒரு சொட்டு காஞ்சி கூட கிளீ விழுந்து வீணாக போக கூடாது. கடைசி சொட்தூகூட அந்த பூந்டையகிகுள் தான் சோட்தவீந்தும் என்ற விதியுடன் தான் அவள் ஒப்பால். இதை விடாமல் ஒக்கவீன்தும். ஒதிதஹ காஞ்சியை துளி கூட வீன்ாக்காமல் தான் பூந்டைக்கீ அர்ப்பணம் பண்ண வீந்தும் என்று சபதம் எடுதித்ுக்கொண்டு ஒக்கும் வந்தானா அந்த காஞ்சியால் பின் விளைவு ஈர்பாதாமல் இருக்க தக்க முன் ஈற்பாதுகள் எடுதித்ுக்கொண்டு இருப்பதால் காஞ்சி வந்தால் பூந்டைக்குத்தான் அர்ப்பணம் என்ற சீதிதஹாந்ததிதஹில் ஒதிதஹு கொண்டு இருக்கிறாள். ஆபீஸில் தான் தோழிகளிடம் தான் ஒப்பாதை பர்றியும்.

அவர்கள் ஒப்பாதை பர்றியும் பாத்தி மன்றமீ நடதித்ஹுவாள். கொஞ்சம் கூட வேக்கப்படாமல் நீர்ரு ராதிதஹிறி எப்படி எந்த போசில் எதிதஹனை நாழி ஒதிதஹீன் என்று விலாவாரியா சொல்லி மர்ற பெண்களின் பூந்டையை நீர் சோட்தவைப்பது வந்தானாவின் வீலை. முதல் நாள் இரவு பிலூ பிலிம் பார்தித்ஹுவிதிது ஒப்பதற்கு நாழி ஆகிவிட்தது. காலையில் ரொம்ப தயர்தாக இருந்தது. ஆபீஸ் போக வீண்துமா என்று கூட தோனியது அவளுக்கு. அபீஷீக் அன்று லீவ் எடுதித்ுக்கொண்டு இருந்தான். காலை வீளையில் பாங்கில் கொஞ்சம் வீலை இருக்கு. ஒரு மணி நீராம் தான் ஆகும். நீ ஆபீஸ் போனபின் போகிறீன் என்று சொல்லி விட்டு குட்தி தூக்கம் போத்தாண். அவனுக்கும் ராதிதஹிறி ஒதிதஹ களைப்பு. அவசரம் அவசரமாக வந்தானா கிளம்பினால். தொழில் ஹாண்ட் பீகை மாதிதிக்கொண்டு ஹால் ஜன்னலை சாதித்ஹ போனால். இவர்கள் இருப்பது ஆய்ந்தாவது மாதி. ஜன்னல் வழியாக கிளீ பார்ட்தஹால் மெட்ரோ ரயில் ஸ்டீஷந் ஓரதிடஹில் இருக்கும் குடிசைகள் தெரியும். வீட்டின் பின் பக்கதிதஹில் அவர்கள் அரை குறை ஆடையுடன் குளிப்பது கூட தெரியும். அன்று வழக்கம் போல வந்தானா பார்ட்த்ஹாவுடன் அவளுக்கு பெரிய ஆச்சரியம். ஒரு குடிசை வீட்டின் பின்பபக்கதிதஹில் சார்ரீ மறைவான இடதிதிஹில் ஒரு நாத்டுக்கட்தைய் பொம்பிளையை ஒருதிதஹன் ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தான். சேம கருப்பு கட்தைய் அவள். அவளை குனிய வைய்தித்ஹு அவள் பின்னால் இருந்து அவன் ஒதிதஹுகொண்டு இருந்தான்.

அவனின் அந்த பெரிய காரும்தாடி வந்தாணாவுக்கு நன்றாக தெரிந்தது. அவ்வளவுதான். வந்தானாவின் பூண்டாய் ஊறல் எடுதிதஹது. அன்று தான் புதிய பீண்டியை எடுதித்ஹு போட்து இருந்தால் . அநீக்மாக அது முழுவதும் நனைந்தீ பொக்கிவிட்தது. வந்தானாவால் அந்த காட்சியை விட்டு கண்ணை எடுக்க முடியவில்லை. ஆபீஸுக்கு நீராம் ஆகி கொண்டு இருந்தது. அவர்கள் ஒப்பாதை வந்தானாவால் பார்ப்பதை நிறுட்தஹ முடியவில்லை. ஜன்னல் மீது சாய்ந்துகொண்டு பூந்டையை அழுதிதஹிக்கொண்டு மீண்டும் கிளீ நோக்கினாள். அந்த தடியான் இன்னும் ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தான். ஒரு கூத்தி ஒப்பாதை மர்ற ஒரு பூண்டாய் பார்திதஹு கொண்டு சும்மாவா இருக்கும். வந்தானாவின் கூத்தி அறைகூவல் விட்தது. நீ மட்தும் பார்ட்தஹால் பொருமா. எனக்கு வீண்தாமா என்றது. வந்தாணாவுக்கு அவர்கள் ஒப்பாதை பார்ப்பதா அல்லது ஆபீஸுக்கு போவதா என்ற கீழ்வி எழுந்தது. மாறி மாறி யோசிதிதஹால். கடைசியில் வென்றது பூந்டைததான்.

இன்று ஆபீஸ் வீண்தாம். அவர்கள் ஒப்பாதை பார்ட்தஹால் மட்தும் பொறாது. நல்ல வீலை அபீஷீக்கும் லீவ். அவர்கள் ஒப்பாதை பார்திதஹுக்கொண்டீ தான் பூந்டையிலும் குதித்ஹு வாங்க வீந்தும் என்று முடிவு காதத அபீஷீகக் சீக்கிரம் வா என்றாள். அவன் அரை தூக்கதிதஹில் வந்தானா நீ இன்னும் ஆபீஸ் போகவில்லை. என்ன அவசரம். இதோ வருகிறீன் என்றான். பூந்டையின் அரிப்பு தாங்கமுடியாமல் அவர் வருவதற்கு முன்னால் வந்தானா தான் சூடி பாட்தட்திஹைய் கிளீ அவிழ்தித்ஹு பொட்துவிதிது அந்த புது பீண்தியுடன் சீர்திதஹு தான் பூந்டையை அழுதிதஹிக்கொண்டு அந்த நாத்டுக்கட்தைய் ஒப்பாதை பார்தித்துக்கொண்டு இருந்தால். அங்கு வந்த அவனுக்கு அதிர்ச்சி. ஆபீஸ் போரீன் என்று சொன்னவள் பீண்தியுடன் பூந்டையை பிசைந்துகொண்டு என்ன பார்க்கிறாள் என்று அவள் அருகில் வந்தான். உடநீ வந்தானா லுங்கியுடன் அவன் பூளை பிடிதித்ுக்கொண்டு அபீஷீக் கிளீ பாரு. ஒரு நாதிதூ கட்தைய் எப்படி ஒள் வாங்குகிறது. நீயும் இருக்கியீ. அவன் அப்போது முதல் இன்னும் பூளை வெளியீ எடுக்காமல் ஒதிதஹு கொண்டு இருக்கான். அந்த கருப்பு முந்தையும் கொஞ்சம் கூட சலிக்காமல் ஒள் வாங்குகிறாள் பாரு என்றாள்.

அபீஷீக் பார்ட்தஹான். அவ்வளவு தான். அவன் பூல் எட்து இன்ஸ் நீண்டது. வந்தானா சொன்னாள் இதுவும் கூட எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஒருவர் ஒப்பாதை பார்திதஹுக்கொண்டீ நாமும் ஒக்கணும் என்று சொல்லி தான் மீதி உடைகளை தூக்கி பொட்துவிதிது அவனையும் அம்மானமாக்கி அபி நான் ஜங்ணநலை பிடிதித்ுக்கொண்டு சாய்ந்து நீக்கரீன். நீ பின்னால் வந்து உன் பெண்ணிசை என் புஸ்சியில் சொருக்கு. நாம் பார்திதஹுக்கொண்டீ ஒப்போம் என்றாள். ஒள் சமாசாரதிதஹில் வந்தானா சொல்படித்தான் அபீஷீக் நடப்பான். நடக்க வீந்தும். அவள் சொன்னதை சிரமீர்கொண்டு தான் தடீட்தஹ பூளை அவளுக்கு பின்னால் வந்து பூந்டையில் சொருகினான். கிரிப்புக்காக என் காய்களை பிடிதித்ுக்கொள். ஒக்க வீண்தாம்.

அவள் ஒப்பாதை பாப்போம் முதில் பின் ஒப்போம் என்று கதிடலை ஈட்தாள். அந்த பூ போன்ற சாபிட்வீர் என்ஜிணீயரின் கருங்கல் போன்ற ஹார்டவீர் பூந்டையில் அவன் பூல் ரெஸ்ட் எடுதித்ுக்கொண்டு இருந்தது. ஆனால் வந்தானாவின் ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளவு சூடா இருக்கிறது என்பதை அவன் சுலபமாக புரிந்து கொண்டான். இருவரும் அந்த குடிசை பெண் ஒப்பாதை பார்திதஹு ரசிதிதஹு கொண்டு இருந்தார்கள். அந்த பெண்ணின் பூண்டாய் ஒக்கும் ஆலின் பூழுக்கு தகுந்தபடி விரிந்து விரிந்து சுருங்கி கொண்டு இருந்தது. என்ன ஆச்சரியம் என்றாள் அவள் இந்த குதித்ஹு குதிதஹும்போது அந்த நாதிதுககதிதையின் முளைகள் கொஞ்சம் கூட ஆடாமல் அப்படியீ இருந்தன. வந்தானா சொல்லுவாள் ஒரு பெண்ணின் சிறப்பு அம்சாமீ கொஞ்சமும் தொங்காமல் கல்லு போல துறுதிதிஹி நிற்பது தான் என்று. இப்போது வந்தானாவீ அவளின் பாசிகளுக்கு சர்டிபிக்கதீ கொடுதித்ஹால்.

Previous articleஅண்ணி அம்சவேணி
Next articleநன்பனுக்கு தன் மகளை கூட்டிக்கொடுக்கும் அப்பா!