மனைவியின் புண்டையிர்க்கு வாய் போட்டு கடித்து எழுத்தான்

20785