டேய் மச்சான் இப்பயே உன் அக்காவை ரோட்டில் போட்டு குழற குழற ஒக்கனும்டா!

3451

Kambi katha, kasoothirakathaikal, kudumbasex, Latest Tamil Sex Stories, Malaikaalathil Pakkathu Aunty, Mamanaar Marumagal, mami sex stories, Mamiyaar Kamakathaikal, Mom Tamil Sex Stories, muthaluravu,


அந்தக் கண்ணி சூழ்நிலைக் கைதியாகி தனது ஆற்றாமையை ஒரு வகைக் கோபமாக மார்ரி மற்றவர்களைப் பழிவாங்குவதாக நினைதிதக் கொண்டு நான் டெயிலி ஒருதிதஹனுடன் ஒக்கப் போகிறீன் என்று எழுதினால். அப்பொழுதும் என்னிடம் உங்களது ஆலோசனை தீவையில்லை. ஆசீர்வாதம் தான் தீவை என்றும் அவள் எழுதி இருந்ட்தைப் படிட்தஹ பொழுது ஒரு சிறு குழந்தையின் பிடிவாதம் போல் தான் எனக்குத் தோன்றியது. அவளது கோபம் எனக்குப் புரிந்திருந்தது. வாழ்வின் தலைவாயிலில் நின்று கொண்டிருக்கும் அந்த சின்ன சித்தூக்குருவியின் சிறகுகள் மற்றவர்களால் சீரழிக்கப் பாடக் கூடாது என்று தான் நான் அவளுக்கு அந்த ஆலோசனையினை வழங்கினீன். அது முற்றிலும் அன்புக்கரசி நிலையில் உள்ள பெண்களுக்குப் பொருந்தும்.

அதீ சமயம் மற்றவர்ககளூக்கு திருமணம் தவிரட்த்ஹ உறவுகள் போன்ற சில கழியாட்தங்களை நான் நியாயப்பதுதித்வதால் எனது பதில்கள் முரண்பட்டாவையாக அமைகின்றன என்பதை நான் ஈர்ருக் கொள்ள இயலாது. அன்புக்கரசி என்ற கன்னிப் பெண்ணுக்கு முதல் ஜே பர்ரி சொன்னது வீறு. மற்றவர்களுக்கு சொல்வது வீறு. ஒரு பெண் குழந்தை உண்டாகவில்லை என்பதற்காக அவழ்த்து மாமியார் மகனுக்கு வீறு ஒரு திருமணம் செய்ய முயற்சி செய்கிறாள். இந்நிலையில் தனது ஆதார வாழ்வை இழந்து விடாமல் இருக்க அவளுக்கு ஒரு உறவு கிடைக்கிறது. இது எனக்கு சரியாகத் தான் தெரிகிறது. பொதுப்படையான பீச்சுக்காக இப்படிப் பட்த விஷயங்களை நினைதிதப் பார்ப்பதை விட வாழ்வியல் நடைமுறை அடிப்படையில் இது போன்ற விஷயங்களை அணுக்குவதீ ஒரு சரியான ஆலோசகாரின் செயலாக அமையா முடியும். அது போன்றீ தனது ணிலைப்Pஅத்திநை தாணீ முடிவு செய்து கொள்ளும் அளவிற்கு முதிர்ந்தவர்கள் காமம் குறிதிதி ஒரு வீதிடஹியாசமான வினோதமான அனுபவங்களைப் பெற விளைவதும்.

அவ்வாறு பெர்ர அனுபவங்க்லாப் பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்வதும் எனக்குத் தவறாகப் படவில்லை. கணவானோ மனைவியோ இருவரும் இணைந்து விருப்பபபாட்து தங்கள் காம வாழ்வினை சுவையூததா செய்யும் செயல்களை எனக்கு எழுதும் போது அத்தனைத் தடை செய்ய எனக்கு உரிமை இல்லையல்லவா- மீளும் எனது பதில்களில் நான் எவருக்கும் இப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறுவது கிடையாது. முதலிலீயீ சொல்லிவிடுவீன் இதில் முடிவெடுக்க வீண்தியது நீங்கள் தான் என்று. அதன் பின்னர் ஒரு பிரச்சினை குறிதிதி நீர்மறையான விஷயங்கள் மறிறும் எதிர் மறையான விஷயங்களை முழுவதுமாகத் தந்து விடுகிரீன். அதாவது எனது பணி ஒரு வழக்கறிஞர் வாத்டுவது பொன்ருத்ீ. வாதங்கள் முன் வைக்கப்படுகின்றன.- அவர்றை அலசி ஆராய்ந்து தீர்ப்பு எழுதும் நீதிபதிகள் நீங்கள் தான். சிலர் ஈர்க்கக மறுப்பதால் மட்துமீ காமதித்ல் அதீத நிகழ்வுகளும் இஹித்திர ஆசைகளும் உலகில் நடக்காமல் இல்லை.\

எனக்கு வரும் கடிதங்களில் இன்னும் எவ்வளவோ உங்களுக்கு வெளிப்படுட்தஹ முடியாத சம்பவங்கள் உள்ளன. அவை தற்போதைக்கு உகந்ட்தல்ல என்பதால் பரிசீலிிக்கப்படாமல் உள்ளன. அவை பல நூறு பக்கங்களுக்கு வரும் . எனக்கு வந்து சீரும் தகவல்களீ நமது பகுதியில் வருகின்றன. இவை ஒரு வகையில் உங்களுக்கு விழிப்புணார்ச்சி ஈர்பாடுதித்வதற்கும் உதவுகிறது அல்லவா- சில நிகழ்வுகளில் அதுபோல நடந்து விடாமலிருக்க ஒரு முன்னெச்சேரிக்கையாகவும் உள்ளதல்லவா- காமதித்திணைப் பொருதிதஹவரை கற்போழுக்கம் எவ்வளவு புனிதமானத் அதீ அளவினுக்கு களவொளுக்கம் என்பதும் ஈர்ருக் கொள்ளக் கூடியதீ. எனகவீ இப்பகுதியின் அடிப்படை நோக்கதிதஹிணை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறீன். ஒரு வீலை இப்பகுதி தீவையில்லை என்று நீங்கள் விருப்பிப் பாத்தால் அத்தனைப் பெரும்பாலோர் தெரிவிட்தஹால் நான் மிகப்பெரிய சொல்லிவிட்து விடை பெறுவீன்

காமராநி இன்பதிதஹீனி இனிய மல்லிகா நான் இன்பாசீகரன். 26 வயதான இளைஞன். இன்னும் திருமணமாகவில்லை. நான் இதுவரை எந்தப் பெண்ணிடமும் உறவு கொண்டதில்லை. காமதித்திற்கு வடிகால் என் கை மட்துமீ. உன் பகுதியைப் பார்தித படிதித அதை நினைதித உண்மையில் உன்னையும் ஒக்கிறதாக நினைதித கையாடிப்பத்தோடு சரி. இப்படி சென்று கொண்டிருந்த என் போர் பிடீத்ட் வாழ்வில் ஒரு வசந்தம் வந்து வீசியது வஸந்தாராணி என்ற ஒரு இனிய அழாகியால். எனக்கு மும்பையில் ஒரு ஆய்தி கம்பெனியில் பணி கிடைட்த்ஹது. அங்கீ ஈற்கநவீ என் அண்ணன் இருக்கிறான்.

அவனுக்கு ஒரு வருடதிதிஹிற்கு முன் திருமணமானது. மும்பையில் மாத்ுங்கா பகுதியில் ஒரு தீளாக்ஸ் ப்ளாதிடில் தான் மனைவியுடன் இருக்கிறான். எனக்கு மும்பையில் வீலை கிடைட்த்ஹதும் என் அம்மா நீ பெரியவன் வீட்டில தங்கூறதது நல்ளாயிருக்காது. அவங்க சின்ன்ஞ்சிரூசுக. அதுனால நீ தனியா ரூம் எடுதித்த் தாங்கிக்க என்று சொல்லிட்டஹான் மும்பை பிழைட்தில் அனுப்பியது. நானும் அதுபர்ரி எதுவும் நினைக்கவில்லை. மும்பை ஈர்போர்ட்டில் அண்ணன் வந்திருந்தான். அவனுடன் காரில் வீத்துக்கு சென்றீன். எனக்கு ரூம் கிடைக்கும் வரை வீட்டில் இருந்து கொள்ளலாம் என முடிவு செய்தோம். வீட்டில் என் அண்ணி வஸந்தாராணி என்னை புன்சிரிப்புடன் வரவீர்ராள். கல்யாநதிதஹின் போது பார்ட்த்ஹது. என்னை ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் வரவீர்க்ாமல் சிறிய புன்னகையீ போதும் என அவள் நினைதிதக் கொண்டது எனக்கு ஒரு மாதிரியாகத் தான் இருந்தது. அதன்பின் மெயிலில் சில தாகுமெந்டுகள் அனுப்பி கம்பெனியிலிருந்து பதில் மெயில் வந்து என் சர்டிபிகீட்ஸ் வெறிப்ா செய்து பணியில் சீரா சில நாட்களாகின. எனகவீ அண்ணன் வீட்டிழீயீ சில நாட்கள் இருக்க நீறிட்தது. அப்போது கூட வஸந்தாராணி பட்டூம் படாமல் தான் பழக்கினாள். சுருக்கமாக ஒரு சில வார்ட்தஹைகள் தான் பீசிநாள்.

காலாகாலதிதஹில் ரூம் ஈற்பாடு செய்துகொண்டு போய் விட வீந்தும் என நினைதிதக் கொண்டீன். ஒருநாள் அதிகாலையில் வீளையிருப்பதாக அண்ணன் சென்று வீட்தாண். நான் வழக்கம் போல எட்து மணிக்கு எழுந்து எனது அறையிலிருந்த பாத்திரூமுக்குள் சென்றீன். ைவொள்தீஜ் ஷாக் அடிட்தஹது போல இருந்தது. ஈண் என்றாள் அங்கீ வஸந்தாராணி பொட்டுதிதனியில்லாமல் ஆம்மநக்உந்தியாக நின்றபடி குளிதிதிக் கொண்டிருந்தால். அவளது வளமான முளைக்ளும் பெருதிதஹ குந்திகளும் இரமாகப் பலபலாட்தஹான். அந்த பாத்திரூமுக்கு என் அரை வழியாகவும் வெலிதால் வழியாகவும் வழி உண்டு என்பது அப்போதுதான் எனக்கு உரைட்த்ஹது. வஸந்தாராணியின் அம்மன அழகு என்னைக் கததிப் போட நான் உறைந்து போய் நின்றீன். ஷவரை நிறுதிதஹி விட்டு வஸந்தாராணி திரும்ப என்னைப் பார்திதக் கதித்ஹப் போகிறாள் என்று நினைதிதஹீன். ஆனால் துளிக்கூட வியப்படையாமல் வா சூரீஷ் நீ வருவீண்னு தெரியும். வா என்றபடி என்னை நோக்கி அதீ புன்முறுவலுடன் கையை நீடிட நான் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் அவள் பக்கதிதஹில் சென்றீன். அவள் ஈம்பா ஷாக்காயி நீக்குறீ. இப்படி ஆம்மநக்உந்தியா நின்னுக்கிட்டு எதுக்கா.

ஒருதிதஹி கூப்பிடுவான்ணு புரியலையா- என்றபடி நான் போதுதிறுந்த ஷார்த்சன் முன்பக்கம் கையை நுழைதித என் சுன்னியை அழுதிதஹிப் பிடிக்க நான் வெறியுடன் அவளை முககதிதிஹைய் இழுதித அவள் வாயில் முதிததமிட்தீண். அவள் என்னை இருக்கமாகக் கததிப் பிடிட்தஹபடி சூரீஷ்.. சூரீஷ்.. என்னை ஒக்கிறியா- என்றபடி என்னை முழு அம்மானமாக்கி விட்டாள். அய்யோ உன் பூழு எப்படி விரைச்சுக்கிட்து நிக்குது என்றவள் என் முன்னால் மந்தி போட்து உட்கார்ந்து என் சுன்னியைப் பிடிதித வாய்க்குள் தினீதித்க் கொண்டு உம்பினால். நான் சொர்க்கதித்ஹின் வாசலில் பீதிதஹம் பிடிதிதக் கிடந்தீன். சாலப் சாலப் என சாதித்ஹம் வருமாறு உம்பினால். நான் மெதுவாக அவள் தலையைப் பிடிதித வஸந்தா இப்ப நான் உன் பூந்டையை நாக்கவா என்றதும் அவள் ம்.. வா.. என்ன வீணும்னாலும் செய்யி எப்படி வீணும்னாலும் நாக்கு என்று திரும்பி நிற்க நான் முதலில் அவளது ஈரமான பாப்ளிமாஸ் குந்திகளையும் சூதிட வழியீ பூந்டையையும் நாக்கினீன்.

அவள் இது சரிப்படது வராது. நீ கிளீ பாடு என்றதும் அங்கிருந்த பாத் பெஞ்சில் நான் படுக்க என் முகதிதிஹின் இருபுறமும் தொடையை விரிதித் வைய்தித் என் வாயில் அவள் பூந்டையை விரிதித் வைய்தித்த் தீய்ட்தஹால். வீக்கம் வீக்கமாக அழுதிதஹி அடிட்தஹபடி ம்..அப்பதிட்தஹான் ஏம்Pஉந்தையை நாக்கு எம்Pஉந்தையில வாடியாற தூமையைக் கூடி என்று அழுதிதஹியவள் பின் அப்படியீ நகர்ந்து விறைதித நின்ற என் சுன்ணி மீது ஈரி உட்கார்ந்து என் சுன்னியை பூந்டைக்குள் தினீட்த்ஹபடி மீளீ ஈரி அடிட்தஹால். அதுதான் என் சுன்ணிக்கு முதல் பூண்டாய் ஸ்பரிசமா- அடக்கமுடியாமல் உடநீ எனக்கு விந்து பீறித்து அவள் பூந்டைக்குள் பாய்ந்தது. அவள் சிரிட்த்ஹபடி சூரீஷ்.. இதுதான் உனக்கு முதல் தடவையா அதுதான் இப்படி அவசரப் பட்து தன்ணியை விட்துதிடீ. பரவாயில்லை. இனிமீ ஆரா அமர ஒக்கலாம் என்று என் சுன்னியையும் அவள் பூந்டையையும் ஸாப் போட்துக் கழுவினால். பின் இருவரும் கததிப் பிடிதித சில்மிஷம் பண்ணியபடி குளிதிடிஹோம். விரைக்க ஆரம்பிட்தஹ என் சுன்னியை உருவிய வஸந்தா வா என் மூலையில ஒளு என்று ஈருMஉலைகலையும் சீர்தித வைய்தித்க் காண்பிக்க அந்த இடுக்கில் என் சுன்னியை விட்டு அழுதிதஹீநீன். எனக்கு மீண்டும் உணர்ச்சிகள் கட்டுக் கடங்காமல் போங்க் வா வஸந்தா பாடு நான் உன் பூந்டையைழ் ஒக்கூறீன் என்றதும் அவள் மல்லாக்கப் படுதித் தொடையை விரிதித்க் கொண்டு அளவாக திரிம் செய்த மாயிருடன் அழகுப் பூந்டையைப் பொலந்து காண்பிக்க நான் வெறியுடன்.

அவளை ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். இப்போது நிறுதிதஹி நிதானமாக அவளை ரசிட்த்ஹபடி ஒக்க பழனிமிடங்கள் களிதித என் செமனை அவளது கூத்திக்குள் பீசி அடிதிதஹீன். குளிதிதி முடிதித ஒதித முடிதிதம் என்னை டிரஸ் செய்யாவிடவில்லை. அவளும் அம்மானமாகவீ என்னை அவர்களது பெடறூமுக்குள் அழைதித்துச் சென்று கதிதிலில் தள்ளி என்னைக் காததியானைதிதக் கிடந்தால்.

என் முகம் வாய் கண் எல்லாம் பஸ் பஸ் என்று முதிததம் கொடுதித் விட்டு சூரீஷ் இந்த ஒரு வருடதிதிஹில் நான் அனுபவிசு ஒதிதஹது இன்னிக்குத் தான் என்றாள். நான் வஸந்தா என்ன சொல்றீ- என்றதற்கு எண்னட்தஹைச் சொல்றது இன்னிக்கீட்தஹான் என் பூந்டையில ஒரு ஆனொட நாக்கு நக்குச்சு தெரியுமா ஆமாப்பா உங்கண்ணன் இதெல்லாம் செய்யமாட்தாறு. எனக்கு இரண்டு பீறும் வாய் போட்து நக்கி அசிங்கம் அசிங்கமாப் பீஸிக் கீட்து ஒக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஆனா அவர் அப்படியெல்லாம் செய்யமாட்தாறு. பீஸ மாட்தாறு ரொம்ப ஈங்கிப் போய்க் கிடந்தீம்பா. எப்படியும் உன்னோட ஒக்கணும்னு நினைசுட்தஹான் நான் உன் பாத்திரூமுக்கு வந்து அம்மானமா நிண்நீன் என்றவள் கண்கள் பனிட்தஹான.

ஐயோ மாமா எனும் வேகமா குத்துங்க ஆஆஆ……ம்ம்ம்

Previous articleகொழுந்தனாரின் பூளை பரத்தில் இருந்து எனக்கு தூக்கமே இல்ல!
Next articleநானும், தங்கையும் நன்பனும் சேர்ந்து கில்மா பண்ணிய உண்மை கதை!