புண்டை நக்கி கொஞ்சம் தடவி பாருடா அண்ணா!

11206

இப்போது நான் கதிதிலில் மல்லாந்து நிர்வாணமாக படுதிதிஹிருக்க என் அருகில் ஒருக்களிட்த்ஹவாறு எல் கால்கள் மீது ஒரு காலை போட்தூம், என் கழுட்தஹைய் சுர்ரியவாறு ஒரு கையை வைய்தித்ஹுக் கொண்டும் தான் நாக்கால் என் வாய்க்குள் எதையோ தீடிக் கொண்டும், இன்னொரு கையால் சோர்ந்து கிடந்த என் சுன்னியை உருவிக் கொண்டும் இருந்தால். நான் ஒரு கையால் அவள் ஒரு மார்பை பிசைந்து கொண்டும், மறு கையால் அவள் பூந்டைப் பிளாவில் தீய்திதஹுக் கொண்டும் இருந்தீன். சிறிது நீராதிதஹில் என் சுன்ணி தெம்பராக ஆரம்பிட்தஹது. அவள் எழுந்து என் இடுப்பைச் சுர்ரி இரண்டு கால்களையும் போட்துக் கொண்டு என் தொடையில் உட்கார்ந்து என் சுன்னியை உருவிக் கொண்டிருந்தால். சுன்ணி நன்றாக விறைட்த்ஹதும் ஒருமுறை வாயை வைய்தித்ஹு நன்றாக எச்சில் பாட உம்பி விட்டு சர்ரு மீளீ எழுந்து அவள் பூந்டையை என் சுன்னியின் மீது வைய்தித்ஹு கிளீ அழுதித்ஹினால். என் சுன்னியின் மீள் தோள் கொஞ்சம் வலிட்தஹது. அவள் அழுதிதஹிய அழுட்த்ஹலில் சுன்ணி பூந்டைக்குள் நுழையாமல் வளைந்து நெளிந்து அவளுக்கு போக்கு காததியது. ஈற்கநவீ அவள் அனுபவம் உள்ளவள் என்பதால் நீக்காக கெட்டியாக சுன்னியை பிடிதிதஹுக் கொண்டு பூந்டையில் வேர்றிகரமாக நுழைதிதஹு மெதுவாக.

இடுப்பை ஆட்ட ஆரம்பிட்தஹால். என் சுன்ணி அவள் பூந்டைக்குள் நுழைந்து விட்தது. பின்னர் அவள் கடப்பாரையில் தீங்காயை உரிப்பது போல என் சுன்னியில் நார் உரிதிடிஹால். நான் அவளின் பெரிய முளைகளை கசக்கிக் கொண்டும், அவள் ஆட்ததிதிஹிற்கு ஈர்ரவாறு கூண்டியை தூக்கிக் கொடுதித்ஹுக் கொண்டும் இருந்தீன். அவள் முக்கியவாறு வீக்கமாக குதீதித்ஹு குதீதித்ஹு ஓய்ந்த பின்னர் அப்படியீ சுன்னியை வெளியீ எடுக்காமல் புரந்து படுட்தஹத்தில் இப்போது அவள் கிளீ நான் அவளின் மீளீ படுதித்ஹுக் கொண்டிருந்தீன். பின்னர் நான் இடுப்புக்கு அருகில் கைகளை ஊன்றிக் கொண்டு அவள் பூந்டைக்குள் இருந்த என் சுன்னியை வெளியீ இழுதிதஹு பின்பு உள்ளீ தள்ளி வீக்க வீக்கமாக ஒக்கத் தொடங்கினீன். அவள் ஒரு நிலை வரையிலும் அமைதியாக அனுபவிட்த்ஹவள் ஒரு கட்ததிதிஹில் உணர்ச்சியோடு இன்னும் வீக்மா இன்னும் வீக்மா குதிதஹூதா குதிதஹூதா என்று கதித்ஹ ஆரம்பிட்தஹால். நானும் அதிக வீகப்பதுதித்ஹி தொடர்ந்து கூதித்ஹிக் கொண்டிருந்தீன். அவள் கால்களை என் முதுகின் மீது போட்து சுர்ரிப் பிடிதிதஹு இறுக்கிக் கொண்டிருந்தால். நாள் வீக்க வீக்கமாக ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தீன். ஈற்கநவீ இரண்டு முறை விந்து வந்ததால் இப்போது லீதிதாகும் என்பதால் நான் ரசிதிதஹு ரசிதிதஹு ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தீன். ஒரு கட்ததிதிஹில் எனக்கும் உணர்ச்சி அதிகமாகி அவளுடைய பூந்டைக்குள் விந்துவை பீசிநீன்.

உடலில் ஒரு களைப்பு வந்து விட அவள் மீதீ படுதித்ஹு வீட்தீண். இரண்டு பீறும் சர்ரு கண்ணயர கொஞ்சம் நீராம் தூங்கி வீட்தீண். நான் கண் விழிதிதஹு பார்க்கும்போது அவள் அம்மானமாக படுதித்ஹு தூங்கிக் கொண்டிருந்தால். பின்னர் அவளை நான் எழுப்பிநீன். ஈன்னைப் பார்திதஹு சிரிதித்ஹுக் கொண்டீ தீங்க?ச் என்றாள். நானும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி அவளை கத்திப்பிடிதிதஹு முதிததம் கொடுதித்ஹுவிதிது துணிகளை மாதிதிக் கொண்டு கிளம்பி வந்து வீட்தீண். மருராள் செந்தருக்கு வந்த அவள் முளையை இப்போதெல்லாம் பார்ப்பதீ இல்லை. நீறாக பூந்டையை தடவி விடுவதும், யாரும் இல்லாவிட்தாள் என் சுன்னியை அவள் உம்பி விடுவதும், அவள் ஆதிதஹைய் இல்லாத நாட்களில் அவள் வீட்டில் ஒதிதஹு கும்மாளம் அடிப்பத்மாக கொஞ்ச நாள் ஓடியது. பின்னர் அவள் புருசன் வந்த சமயம் அவன் ஆட்டம் போட்தததில் கல்பனா கர்ப்பமாகி அவள் பிறந்த ஊருக்கு சென்று விட்டாள். நான் அவளை நினைதிதஹீ கையதிதிதஹுக் கொண்டிருந்த சமயதிதஹில் சிக்கிய ஆயஷாவை லவ்வி திருமணம் செய்து 2 பையன்களை பெரிருக் கொண்டு ஒழுக்கமாக குடும்பம் நடதிதிஹிக் கொண்டிருக்கிறீன்.

அரிப்பு எடுத்து இருக்கிறதா
பிக் பாமிளி ஸ்டொரி: அண்ணன், தங்கச்சி,கொழுந்தான்,மாமியார், கோளாட்தம் பார்ட் 10தெள்ளி ஈர் போர்த்-இல் ,பிழிக்கட் வந்து இறங்கியதும் ,ஈர் போர்த் சம்பிரததாயங்களை முடிதிதஹுக்கொண்டு, வெளியீ வந்தீன். போர்டிக்கோ-வில் அண்ணன் எனக்காா காதித்ஹிருந்தார்.ஓடி சென்று ,பாப்பிளிக் பழசீ என்று கூட பார்க்காமல் ,அவரை காதத அனைதிதஹு முதிததமிட்து கன்ணட்தஹைய் கடிதிதஹு வைக்க.சட்தென்று வீலிக்கொண்ட அண்ணன் ,”என்னம்மா இது?. பாப்பிளிக் பிளாசென்னு கூட பார்க்காமீ.யாராவது பாதித்ஹா என்ன நினைப்பாங்க?.வாம்மா கார் வெயிட் பண்ணுது, அங்க போய் உட்கார்ந்து பீஸிக்கலாம்”என்று ,மூஸ்காட்-இல் என் வீத்துக்காரர், அவர் தங்கியி இடுப்பை வளைதிதஹு அனைதித்க்கொண்ண்டு நடந்தது போல்,என் இடுப்பில் கை போட்து அனைதிதஹு அழைதிதஹு செல்ல. கார்-இல் உட்கார்ந்தோம். அது வாடஹை கார் என்பதால் எதுவும் பீஸிக்கொள்ள வில்லை.எப்படா வீத்துக்கு போவோம் அண்ணனை காதத அனைதிதஹுக் கே?ந்து.அவர் சுன்னியி கசக்கிப் பிழிந்து.கால்ாலுக்கு இடையில் வித்துக்கொள்வோம் என்றிருந்தது.

½ மணி நீராதிதஹில் வீடு வந்து சீர்ந்தது.அவுதித்ஹு போட்து விட்டு அண்ணனை ஆசைதீர ஒக்க வீந்தும் என்ற ஆவலில்,வீத்துக்கு சென்று பார்ட்தஹால்.வேத்டிர்கு பூத்து போடவில்லை.பின்னால் வந்த அண்ணனிடம் என்ன என்பது போல் பார்க்க.என் காம வெஅட்கையாய் புரிந்து கொண்ட அண்ணன்,குறும்பாா சிரிதிதுக்கொண்டீ., “ஆதித்ஹையும்,மோகனும் வந்திருக்காங்க”என்று சொல்லி சால்லிக் பெல்-இ அழுட்தஹ.ஆதிதஹைய் வந்து கதவை திறந்தார்ல்.என்னை பார்ட்த்ஹதும் சந்தோசாப்படத ஆதிதஹைய்,”வாடி,கீதா நல்லா இருக்கியா?”என்றாள்.

“நான் நல்ல இருக்கிறீன் அதிதஹீ.நீங்க எப்போ வந்தீங்க.நீங்க வந்திருக்கிறததைப் பாதிதஹி அண்ணன் பொன் கூட பண்ணி சொல்லலை.”மோகனுக்கு ,இன்கீ ஒரு வாரதிதஹூக்கு ட்ரேநிஂக்-ஆம்,மாப்பிளையிடம் பொன் பண்ணி சொன்னதும் , மோகனுடன் நீங்களும் தெள்ளி-க்கு வந்திடுங்க, நீங்க தெள்ளி-இ சுதிடஹி பாதித்ஹா மாதிரி இருக்கும்அப்படின்ணார்,வந்துட்டோம்.ஆமாம் நீ என்ன எதாயோ எதிர் பார்திதஹு வந்து, ஈமாந்த மாதிரி தெரியுதீ.ம்ம்ம்.என்ன விஷயம்?”

அது ஒண்ணும் இழைதிதஹீ.பயணக் களைப்பு ,அவ்வளவுதான்..நான் என் அண்ணனை தணியீ அழைதித்துச் சென்று,”என்னன்னா.நீ தனியா தான் இருப்பீன்னு னெனாசு வந்தா .ஆதிதஹைய் இருக்காங்க.சரி உன்னை அப்புறம் கவனீச்சுக்கரீன்.”என்று சொல்லிவிட்து,கிட்செனில் இருந்த ஆதித்ஹையிடம் சென்று,”அதிதஹீ ,நான் ஈதாவது ஹெல்ப் பண்ணாட்துமா.?”என்றீன்.

“வந்ததும் வராததுமா .என்ன ஹெல்ப் அது,இததுனஙகித்டு.போய் ரெஸ்ட் ஏதுதி”என்று ஆதிதஹைய் சொன்னதை கீட்து ,போஹா திரும்பிய என்னை,”.ஆய் ஒரு நிமிஷம் இன்கீ வா ” என்று மீண்டும் அழைட்தஹ ஆதிதஹைய்,கீசு கிசுப்பாா,”நீ எதுக்கு ஏங்கிக்கிதக்கிரீன்னு எனக்கு தெரியும்.நான் இருக்கீண்னு ஒண்ணும் பாக்க வீணாம்.நீயும் உன் அண்ணனும் இஷ்டப்படி இருங்க”என்றாள்

“ஊரிலீர்ந்து வந்ததும்,என்னை இன்கீ விட்துதிது போனவந்தான் இன்னும் வரலை .அநீக்மா இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்திடுவான்ணு னெனைக்கிறீன்.அவன் ட்ரேநிஂக் போய் இருக்கிற இடதிதிஹிளீயீ ஹொஸ்டீல்- உமா இருக்காம் .நான் அங்கீ தாங்கிக்கரீண்னு போயிருக்கான்.”சரி அதிதஹீ நான் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறீன்”என்று சொல்லி,அண்ணனின் பேட் ரூம்க்கு சென்றீன்.அண்ணன் பேட்-இல் படுதிதிஹிருந்தார்.உள்ளீ நுழைந்ததும் கதவை பாதி சாதித்ஹி விட்டு அண்ணனின் மீள் ஈரி படுதித்ஹுக்கொண்டு அவர் உததுஹளை முதிததமிட்து கடிதிதஹு சுவைக்க,”ஆய் ,பொருடி ஆதிதஹைய் இருக்காங்க இல்லீ.அப்புறம் வச்சுக்கலாம்”என்ற அண்ணனைப் பார்திதஹு,அவர் தலையில் லீஸாா கொட்டிய நான்,”ஆதித்ஹைய்யீ.போய் ஜாலி-ஆ இருங்கண்நுதிடு அனுப்பி வச்சுட்தாங்க ,அதனாளீ அவங்க ஒண்ணும் கண்டுக்க மாட்தாங்க.என்னோட ஈககதீ புரிஞ்சுக்காமீ என்னன்னா இப்படி இங்க வைக்கிரீ”என்று செல்லமிாா கோவிதித்க்கொள்ள,என் கையைப் பிடிதிதஹு இழுட்தஹ அண்ணன் “எப்போ நீ வருவீண்னு காதித்ஹு கிடக்கிறீன்.தெரியுமா”என்று சொல்லி இழுதிதஹு அனைதிதஹுக்கொள்ள.அவரிடம் இருந்து வீடு பட்த நான் இருண்னா குளிச்சித்து வந்ததறீன்”என்று சொல்லி தோவேள்,நீக்தி-இ எடுதித்க்கொண்டு ,அந்த பேட் ரூமிழீயீ இருந்த பாத் ரூமிற்குள் நுழைய.”ஈய் நானும் குளிக்ரீன்தி”என சொல்லி என்னுடன் சீர்ந்து குளிக்க வந்ததார் .

குளிக்கும் போது அவர் செய்த அட்டகாசம் தாங்க முடியவில்லை.பின்னால் நின்று கே?ந்து முலைலை அள்ளி எடுதித்ஹு பிசைவதும்.கால்ாலுக்கு சோப்பு போடா குனயும்போது ,சுன்ணியால், பின்னால் குனதிளுக்கு நடுவில் தெரிந்த பூண்டாய் மீட்தைய் தடவுவதும்,குனிந்திருக்கும் போது சுன்னியி என் சூதிடஹு பிளாவில் அழுதிதஹி அப்படியீ என் மூதுஹூ மீள் சாய்ந்து ,தோங்கி ஊசலாதும் என் முலைலை சோப்பு போட்து அமுதிததி,பய்த்துக்கி ரசிப்பதும்,குனிந்த என் முன்னால் நின்று கே?ந்து சூணியால் என் கன்ணட்தஹைய் தட்துவதும்.நான், எப்படி திரும்பினாலும் இன்ப இடைஞ்சல் செய்து என்னை சிணுங்க வைய்ட்தஹார்.

ஒரு வையாய் குளிதிதிஹு முடிதிதஹு தோவேள்-இ ஈராக் கூந்தலில் சுர்ரிக்கொண்டு,மஞ்சள் நிற பாவாதயை முளைக்ளின் மீள் ஒப்புக்கு ஈர்ரி ,முடிச்சு போட்து,வெளியீ வந்து,புவானாவின் பீரோ வாய் திறந்து ,புடவை எடுதித்ஹு கத்டிக்கொள்ள போன போது ,.என் பின்னால் வந்து, முத்து Mஉத்ட்ஹை நீர் படிந்த ,என் சிவந்த முத்துக்கு ஒரு முதிததம் கொடுதித்ஹு ,லுக்ஸ் சோப்பு இன் வாஸாணயை முகர்ந்தபடி.அப்படியீ கததிப் பிடிதிதஹு தூக்கி பேட்-இல் போட்தார்.

பூளை நீட்டி காடுங்க
ஸ்ப்ரிஂக் கதிதில் ஆனதால் படுட்தஹபடியீ, துள்ளி ஆதி அடங்கிய போது.நின்று கொண்டிருந்த அண்ணன் குளிதிதிஹு புது மழராய்,புன்னாதீதிதஹு படுதிதிஹிருந்த என் மீள் ,தண்ணீருக்குள் திவீ அடிப்பதுபோல் என் மீள் தாவிப் படுதித்ஹு, என்னை கததிப் பயோதீதிதஹுக்கொண்டு இங்கும்,அங்கும் ஊருல ,சும்மா ஒப்புக்கு காதத இருந்த பாவாடை அவிழ்ந்து என் இழ நீர் முலைல் அவர் கண்களுக்கு காட்சிப் பொருளானது.கலைந்த பாவாதயை கால் வழியாஹா உருவிப் போட்த அண்ணனின் கண்களில் ,காமம் கரை புரண்தோட.கட்டுடலாய் ,அவர் கண்களுக்கு Vஇருந்ட்ஹை,.ஆடை ஈதும் இன்றி வெட்கதிதஹில் என் இரண்டு காலால் என் அலாது மாங்கண்லை மறைக்க முயல,சுவார்ரின் இரு பக்கமும் பதிதிதஹிருந்த ,அந்த பேல்காயும் கண்ணாடியில் நாங்கள் அனைட்தஹபடி படுதித்ஹு, உருண்டு கிடந்தது தெளிவாய் தெரிந்தது.

அம்மானமாவீ கண்ணாடியின் அருஹில் அழைத்சென்ற அண்ணன் ,நான் கண்ணாடியி பார்தித்துகொண்டிருக்க என் உததுஹளை சாப்பி சுவைதித்ஹு.குலுங்கிய முலைக் காம்புகளின் கரு வலயட்த்ஹைய் நுனி நாக்கால் நக்கி ,நீதிதிக்கொண்டிருந்த சாக்லேட் கம்ம்பா தான உததுஹளுக்கு உள் இழுத்ட்ககொண்டு ,ஒன்றுமில்லாதத்தை உறிஞ்சி.(புவானாவிடம் உறிஞ்சினாள் பால் வரும், என் மூலையில் என்ன இருக்கிறதோ தெரிய வில்லை.இந்த உறிஞ்சு உரீஞ்சறர்.)ஆடிக் குலுங்கிக் கொண்டிருந்த அடுட்தஹ மூளையை உள்ளங்க?இல் அடக்கி, அமுதிததி.இரு விரலால் காம்பினை இழுத்துவிட்து.முலைலை கவ்வி சுவைதித்ஹு,நக்கி.(புவானாவின் முலைலை அள்ளி பிடிக்க இரண்டு கை வீந்தும்.வாயில் கவ்வினாலும் ,கால் வாசி மூலை தான் வாய்க்குள் போதும்.). கடிதிதஹு வைய்ட்தஹார்.

“இஸ்சிசிஷ்.என்னன்னா ,எதிதஹனை தடவை சொல்லறதது கடிக்காமீ சப்புன்னு.” என்று சிணுங்களுடன் சொல்ல,”சாரிதி ,ஒரு ஆவீசததுல கடிசிட்தீண்” என்றபடி ,பாதமாஹா கவ்வி சுவைக்க(இண்ணீராம் புவானாவின் காம்பை கடிதிதஹிருந்தால்.முளைக்ளின் மீளீ முககதிதிஹைய் போட்து அமுக்கி, மூச்சு முட்த செய்துஅடுட்தஹ தடவை கடிக்கும் நினைப்பீ வராத மாதிரி செய்து விடுவாள்.).கிளீ இன்ப ரசம் ஊர்ரு போல் கசிந்து ,கால் தொடை வழியீ ஓடி வருவதை உணர்ந்த நான் கால்ாளை இடுக்கி,பூண்டாய் கதவை மூட முயற்சிக்க.அண்ணனின், சுன்ணி எப்படியோ என் பூண்டாய் வாஸாணயை தெரிந்து கே?ந்து,.கொழுதிதஹ தொடைகளின் நடுவீ தெரிந்த பள்ளதிதஹில் ,நல்ல பாம்பாா ஊறி.ராசட்தஹைய் உரிஞ்ச துதீதிதஹது.

உடன் பிறந்தவனின்(சுன்ணி), உணாற்சிழை உணர்ந்து கொண்ட அண்ணன்,ஒரு கையால் தான உருதிடு கட்தையை (இதுவும் அண்ணானோத சுன்நிததான்),. பிடிதிதஹு .என் ரசம் கசிந்த கணவாயில்(பூண்டாய் வெடிப்பில்),தோட்டு துடைக்க.இடுப்பில் கை கொடுதித்ஹு இன்ப தேன் சிதறாமல் பேட் இல் படுக்க வைய்ட்தஹ அண்ணன்,.கால்ாளை விரிதித்ஹு வைய்தித்ஹு,வெடிப்பின் கீழிருந்து,தான நாக்கால் தோட்டு நாக்கியபடி மீளீ வர, எண்ணையில் இருந்து எடுதித்ஹுப் போட்த இடி ஆப்பம் போல் ,இளம் சூடாஹா இருந்த பூண்டாய் மீட்தின் மீள் ,இதமாஹா முதிததம் கொடுதித்ஹு.இரு வீரல்தளால் கொஞ்சம் பிளந்து,நாக்கை உள்ளீ நுழைதிதஹு நறட்தஹானமாட விட்டு.வழிந்த இன்ப ராசட்தஹைய் உறிஞ்சி குடிதிதஹு,.அவர் உததூஹலால் என் பூண்டாய் இதல்ாளை கவ்வி இழுக்ககார்றில் பரப்பது மாதிரி கண்டீன் ஒரு சுகம்.

மூச்சுமுட்த நக்கி கொண்டிருந்த என் மூதித்வனை.நங்ராா நாக்குவதற்கு விரிதித்ஹு கொடுதித்ஹு .அடி ஆழம் வரை சென்று நாக்குதா என் அன்ன ,என்பது போல் அவர் தலையை நங்ராா அழுதிதஹிக்கொள்ள.வாயை எடுக்காமல் என் வடையை சாபிபிடடா அண்ணன் ,வடிட்தஹ எச்சில் பூண்டாய் கூலியை நிரப்ப.அமுதும் தீனும் கலந்த மாதிரி வடிந்த ராசட்தஹைய் வாய்கோள்ளாமல் குடிதிதஹு,நாக்கை சாப்புக்கோடடி “நல்லாருக்குடி “என்றார்.

ஆனந்த அனுபவட்த்ஹால் என் இடுப்பை அசைதிதஹுக்கோடுதித்ஹு,என் இரு முலைலையும் என் கையாழீ பிசைந்து கே?ந்து பீராநடந்தம் அடைந்த என்னை .துடிக்க வைய்தித்ஹு துவந்தார் அண்ணன்.எழுப்பி ஈரம் படர்ந்த அவர் வாயை,கன்ணட்தஹைய் இன்ப வெறியோடு முதிததமிட்து நக்கி, சுவை பார்திதஹீன்.ஆஹா என்ன அற்புதமான சுவை.அண்ணனின் எச்சிலொடு கலந்த என் ரசம் எனக்கு அமுதமாய் இனீட்தஹது.

அப்படிதான் சப்பவ
அந்த ஆனந்தாதிதஹிளீயீ அண்ணனின் அடி வயிற்ரை தடவி.ஆடிக்கொண்டிருந்த அவர் அலஹ்ச் சுன்னியி ஆதரவாஹா பிடிதிதஹு.மெல்ல எழுந்த நான்,கதிடிலின் கிளீ இறங்கி.அண்ணனை பேட்-இன் ஓரதிடஹில் உட்கார சொல்லி.உட்கார்ந்த அவரி நா முன்னால் மண்தியிதிது,அவர் தொடைதலை தடவி,துள்ளாட்டம் போடிதுக்கொண்டிருந்த அவரின் சுன்னியி,எடுதித்ஹு இழுதிதஹுப் பிடிதிதஹு.ஆசை போங்க ஒரு பார்வை பார்திதஹு,’உள்ளீ தள்ளி உம்பட்துமா’ என்பது போல் அண்ணனை ஆசையுடன் பார்க்க.உனக்கு இல்லாதததா என்பது மாதிரி,அவர் உருதிடு கட்தையை என் உததுஹாலில் வைய்தித்ஹு தீய்க்கஉணர்ந்து கொண்ட நான் உரி மியோடு சுன்னியின் முனையை கவ்வி பிடிக்க.என் உததுஹளை உறைந்தபடியாவர் சுன்னியி , உள்ளீ தள்ளினார் அண்ணன்.

அப்படி அனுப்பிய சுன்னியி, தொண்டை ஆழம் வரை வித்துக்கொண்டு,எச்சிழில் ஊர வைய்தித்ஹு ,அமைதீயாஹா வெளியீ,சுன்னியி உததூஹலால் அமுக்கிக்கொண்டு உருவ.என் எசிலால் பல பலட்தஹ அவர் சுன்ணி என்னைப் பார்,என் அலாஹைப் பார் என்று சொல்லாமல் சொல்லியது.அதன் அலாஹை ரசிட்தஹ நான் மீண்டும் ஆசையோடு உள்ளீ தள்ளி,மீதுவாதா அண்ணனின் சுன்னியி உம்ப ஆரம்பிதிதஹீன். பாதி நீராம் நான் உம்ப ,மீதி நீராம் அவர் ஒதிதஹார் என் வாயில்.

புன்னாதீட்தஹ என் வாயை பூந்டையாய் நினைதித்க்கொண்டு.என் தலையை தாங்கிப் பிடிட்தஹபடி.இன்ப வீதனையில் இடுப்பை ஆதிடி,ஆதிடி என் வாய்க்குள் ஆழமாா ,அசுர வீஹதிதஹில் ஒதிதபோது.வெடிதிதஹு வீறிட்ததைப் போல் வெளியீரிய அவர் விந்து ,என் வயிற்ரை நிரப்பி, வாயையும் நிரப்பியது.இதை கண்ணாடியில் பார்ட்தஹ எனக்கு மயக்கமீ வந்து விட்தது.இதை விடாதா இன்ப வீளையில் ,இது பதிதிறுந்த அவர் சுன்ணி இப்போது ,தளர்ந்த தந்தை மாறிப் போஹா.எழுந்த என்னை இருக்க காதத அனைதிதஹு.உம்பிய என் வாய்க்கு ,உஷ்ணமாய் ஒரு முதிததம் கொடுதித்ஹு,இதகல்ாழை கவ்வி இன்பூற்றிருக்க.”கொஞ்ச ரெஸ்ட் எடுங்க அன்ன.நான் போய் பாலும் பழமும் கே?ந்து வார்றீன்” என்று சொல்லி,பாலும் ,பழமும் எடுதித்ஹு வந்தீன்.

எடுதித்ஹு வந்த பாலை என் இன்ப குழிக்குள் ஊர்ரி உறிஞ்சீயவர்.என் வாயில் வாளை பலட்தஹைய் உரிதிதிஹு ஊட்திஞர்.ஆப்பிள் பலட்தஹைய் என் இரு ஆப்பிள் முலைலுக்கு இடையில் வைத்ட் தீய்திதஹு,முலைலை கடிதிதஹு சுவைப்பதை நினைதிதஹுக்கொண்டு ஆப்பிள்-இ கடிதிதஹு சுவைட்தஹார்.ஆரஞ்சு பலட்தஹைய் என் முலைல் மீள் அமுக்கி பிழியா ,அதன் சாறு வழிந்து என் முளைக்காம்பூலில் சொட்த.நாக்கால் காம்பை தடவி ,மூலையிலிருந்து பால் சாப்புவத்தை போல் நங்ராா சாப்பி குடிதிதஹார் பழச் சார்ரை.

காதத அனைதிதஹு, கதழ் பீசி, களைப்பை போக்கிய நாங்கள்.கணவன் மனைவி போல் ஒன்று சீர்ந்து கண்ணாடியில் பார்தித்துக்கொள்ள.ஆசை அடங்காத அண்ணனின் சுன்ணி.ஆடியபடி எழுந்து நிற்க.அதை கையால் தடவி விட்டு ‘கொஞ்சம் பொருதா அவள் கூத்திக்குள் உன்னை உத்டுக்கரீன்’என்று சமாதானம் செய்த அண்ணன்.எழுந்து என் கால்ாலுக்கு இடையில் உட்கார்ந்து.தீனும்,பழச் சாரும் ஊறி , தினாவேதுதிதஹ என் பூண்டாய் இதல்ாளை விரிக்க சொல்லி,.உறைக்குள் கதிதஹாயை சொறுஹுவது போல,என் பூந்டையில் அவர் சுன்னியி உள்ளீ தள்ளி.

Previous articleகுந்தாள் கூதியின் உள்ளே விட்டு மரண இடி காமக்கதை!
Next articleவில்லனிடம் சிக்கி சின்னாபின்னமான சினேகா – நடிகை காமக்கதை