ஒரு தடவை செய்தாலும் நல்ல நச்சுனு செய்யனும்டா அண்ணா!

11983

மனைவி இரண்டாவது குழந்தை பிறப்புக்காக அவள் அப்பா வீத்துக்கு தீந்துக்கள் போய் இருக்கிறாள். தினமும் சாமான் போதுதீ பழகிப்போன எனக்கு அவள் இல்லாததால் ஒவ்வொரு நாளும் யுகமாக போய் கொண்டு இருக்கிறது. இப்போது பள்ளியில் கோதை விடுமுறை . இருப்பினும் கொஞ்சம் வீலை இருப்பதால் நான் மட்தும் தனியாக இருக்கிறீன். எங்கள் சொந்த ஊவார் தீனி பக்கதிதஹில் இருக்கும் ஒரு சிறு கிராமம். வருதா வருடம் சீதித்ஹிரை மாதம் அம்மன் கோவிலில் தீமிதி உட்சவம் நடக்கும் . என் சீட்த்ஹப்பா எப்போதும் போல இந்த வருடமும் தீமிதிக்கு கூபிபித்து இருந்தார்.நான் தீந்துக்கள் போய் என் மனைவி குழந்தை பார்தித்துவிதிது தீனி வந்தீன். மாமனார் வீட்டில் சந்தர்ப்பம் சரி இல்லை. அதனால் சாமான் போட முடியவில்லை. அந்த வருட்தஹத்துடனும் ஈக்கதிததுதனும் ஊருக்கு வந்து சீர்ந்தீன். மதியம் சாபிபிடதபின் கோவிலுக்கு போனீன். பழைய நண்பர்களை பார்திதஹீன். தீமிதி முடிந்து வீத்திர்கு திரும்பி வரும்போது வதிவுக்கரசியை பார்திதஹீன்.

அந்த கிராமதித்ல் அவள் ஒரு பெரிய புள்ளி. நல்ல பணக்காரி. நீல புலன்கள் உண்டு. தனியாக இருக்கிறாள். துணைக்கு ஒரு வீலை காரி வீட்டோடு இருக்கிறாள். அவளை பர்ரி ஊரில் பல மாதிரி பீசுவார்கள். என்னை பார்திதது விசாரிதிதஹால். திரும்பும் போது வீத்துக்கு வா என்று காட்டாயப்படுதித்ஹி அழைதித்துக்கொண்டு போனால். வடிவு அக்கா என்றுதான் அவளை எல்லோரும் கூப்பிடுவார்கள். என்ன வடிவு அக்கா எப்படி இருக்கீங்க. போன தடவை பார்ட்த்ஹத்துக்கு இந்த தடவை நல்ல இழைதிதது போய்தீங்க என்ற சம்பிரதாய வார்ட்த்ஹைய் சொன்னீன். வதிவுக்கு சுமார் முப்பத்தி எட்து வயது இருக்கும். நல்ல கட்தைய். பூசிய சரீரம்.

வாய் வெதிதஹலை பாக்கு புகையிழை போட்து கொதப்பி கொண்டீ இருக்கும்.பெரிய முளைகள். நான்கு தொங்கீட்தான் இருக்கும். ஆடும் சூதிடது. தீர் வாராய் போல கால்கள். யாராவது மாதிதிக்கொண்டாள் ரொம்ப அசிங்கமாகவும் பச்சை பச்சையாகவும் பீசுவாள். மதுரைக்கு போய் யார் கூதவோ படுதித்து விட்டு வருவாள் என்று ஊரில் பீசி கொள்ளுவார்கள். அப்போது வெயில் காலமாசதீ. வடிவு வீட்டின் முருறதித்ஹில் பக்கதிதஹில் இருக்கும் ஒரு பெஞ்சில் ஒக்காந்து இருந்தால். வாசல் கதவு சாதித்ஹி இருந்தது. புடவை தலைப்பை பர்ரி கவலை படவில்லை. அந்த பாலா பழம் போன்ற பாசிகள் தொங்கும் காட்சியை பார்ட்த்ஹாவுடன் என்னால் சாமளிக்க முடியாமல் நெளிந்து கொண்டு இருந்தீன். வடிவு கீட்தால். என்ன அன்பு எப்படி இருக்கீ. ஒரு கூட்டியா அல்லது ரெண்டா என்றாள். றெதாவது குத்திக்காக.

அவள் மாமனார் வீத்துக்கு போய் இருக்கிறாள். இன்னும் ரெண்டு மாதாதிதஹில் குழந்தை பிறக்கும் என்றீன். பாவம் நீ. வீட்டில் அவள் இல்லை. நீ தனியா சாப்பாதுக்கும் கலட்த பாதுவீ. ராதிதஹிறி அதுக்கும் சாப்பாடு இல்லாம இருக்குமீ என்று கிண்டல் அடிட்தஹால். அவள் சொல்ல சொல்ல என் தம்பி அண்டர்வீரை மீறி வீஷ்தியை தாண்டி வெளியீ வரும் நிலை வந்து விட்தாது. அவள் பார்திதது புன்னகை பண்ணினாள். பாவமாதா நீ. தினமும் போதுதீ பழக்கம். இப்போது இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறாய். என்னை மாதிரி இருந்தா கஷ்டம் இல்லை. போட ஆள் இல்லை. எனக்கு வருட்த்ஹாமும் இல்லை. உன்னை பார்ட்தஹால் பரிதாபமாக இருக்கு. உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாட்துமா என்று சொல்லி என் அருகில் வந்து என் பூளை பிடிதிதது அமுக்கி. அதை வெளியீ எடுதித்து வாய் வைய்தித்து சப்பினால். இது அனைதிததும் மூணு அல்லது நாலு நிமிடங்களுக்குள் நடந்து விட்தது. என்ன சொல்லுவது என்று நினைப்பதர்க்குள் என் சுன்ணி அவள் வாயில் இருந்தது. . எனக்கோ தாடி பெரிசு. அதுவும் வடிவு வீறு உம்பிக்கிறாள்.

கீக்கவ வீந்தும். பூவரச மரம் போல ஆச்சு. வதிவுக்கு சந்தோஷம். ஆய்ந்து நிமிஷம் உம்பிய பின் அன்பு வீஷ்தி சார்த் கயட்து வா உள்ளீ போகலாம் என்று என்னை தான் ரூமுக்கு அழைதிதது கொண்டு போனால். அடுட்தஹ நொடியீ வடிவு அக்கா துணி ஈதுமில்லாமல் பிறந்த மீனியாக என் முன் நின்றாள். அவள் பூண்டாய் பாசிகளை பார்தித்துக்கொண்டு இருந்தீன். ரெண்டு முளைக்ளும் சீர்திதது சுமார் பதிதது கிலோ வெயிட் இருக்கும் போல இருந்தது. புதுசா கல்யாணம் ஆனா பெண் தலையை குனிந்து நிற்பது போல அவைகள் ரெண்டும் கீழ நோக்கி பார்திதது கொண்டு இருந்தன. ஆனால் அந்த மூலை காம்புகழோ Vஅட்Vந் நேர்ரியில் இருக்கும் ரூபா ஸைஸ் அகல போட்து போல் பெரிசா இருந்தது. அந்த கருப்பு முளைக்ளில் அந்த கரு அரை வட்தமும் காம்பும் என்னை நீல குழைய வைய்ட்த்ஹான. சர்ரு கிளீ பார்திதஹீன். பெருதிதஹ வயிறு.

தொப்புழுக்குக் கிளீ கிராமதித்து பெண்கள் போலவீ வடிவும் ஒரு கருப்பு கலர் அரநாகாயிறு காதத இருந்தால். கிளீ ஒரு பெரிய சாப்பாதித்ஹி அளவுக்கு பூண்டாய். தீனி பிரதீசதிதஹில் மாலை காலதிதஹில் பச்சை பச்சையாக புல் மந்தி இருக்கும். ஆனால் இந்த வடிவு பூண்டாய் சுர்ரி ஒரீ கருப்பு முடி. கண்ணா பின்னா என்று வளர்ந்து இருந்தது. தாரு மார்க்கா இருந்தது. பூண்டாய் வாசல் எது என்று கூட தெரியவில்லை. பூண்டாய் அநியாயாதிதஹூக்கு ஒப்பி இருந்தது. தீனி பஸ் ஸ்டாண்டு கோமள விலாஸ் ஹோட்டால் பூரிக்கு பியர் போனது. அந்த கோமள விலாஸ் பூரியா விட இன்னும் பெரிதாக வடிவு பூண்டாய் ஒப்பி இருந்தது. காமதித்தைய்யீ நினைதிதது இருக்கும் அல்லது வரப்போகிற காமதித்தைய் என்னும் பூண்டாய் எப்போதும் நீர் கொதிதது கொண்டு இருக்கும் என்பதை Vஅட்Vந் பூண்டாய் நிரூபணம் பண்ணியது. அவளை பார்க்க பார்க்கா என் தாடி இன்னும் பெருதிதஹது.

வடிவு பொறுமை இழந்து ஈந்தா அன்பு நானோ பூந்டையை காததி வா வா என்கிறீன். நீ எங்கீயோ என்னை மாலை பொய்கிறது என்று யோசிதிதது கொண்டு இருக்கீ. இப்போது தான் கோவிலில் தீமிதி ஆச்சு. என் பூண்டாய் தீயை பாரு. நீறு பூதிதது இருக்கிறது. நீ தான் நான்கு ஒதிதது இந்த தீயை அணைக்க வீந்தும். நீ என்ன வென்றாள் பூந்டையை பார்தித்தும் யோசிதிதது கொண்டு இருக்கிறாய். உன்னை மாதிரி வயசு பசங்களெல்லாம் புடவையை தூகுவதுக்கு முன்னால் பூளை கிளப்பி விடுவார்கள். பாதி பியர் பூந்டைக்கு முன்னாலீயீ தொடையில் ஒதிதது காஞ்சியை விடுவார்கள். நீ என்ன வென்றாள் அப்பம் போல ஒப்பியும் அதிரசம் போன்று கோச கோச இருக்கும்எ.

ன் பூந்டையை பார்தித்தும் விசுவாமிதித்திரர் போல நிக்கிறாய். பார்ட்த்ஹது பொருமாதா. வா இந்த Vஅட்Vந் நெருப்பை ஆணை என்று மீண்டும் என் பூளை உருவி தான் பூண்டாய் வாசலில் வைய்தித்து அழுதித்ஹினால். பெரிய உடம்பு. விரிந்து இருக்கும் கால்கள். அப்படி இருந்தும் இலீசாக தான் இதழ்களை பிரிதித்து அந்த சிகப்பு வா வா என்றது. என் கொலை பிடிதிதது அட்ந் ஆப்பாதிதஹில் வைய்திதஹீன். புதை சீறு உள்வாங்குவது போல ஒரீ நிமிடதிதிஹில் என் ஒன்பது இஞ்சு பூழும் Vஅட்Vந் தொடை இடுக்கில் உள்ள ஓத்டைக்குள் போய் விட்தது. நான் கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொண்டு அவளை ஒதிதஹீன். என்னதான் பெரிய பூந்டையாக இருந்தாலும் தினமும் ஆளப்படாததால் Vஅட்Vந் பூண்டாய் ரொம்ப தைதிதாக தான் இருந்தது. என் பெண்தாதிதி அடிக்கடி சொல்லுவது இப்போது ஞாபகதிதஹூக்கு வந்தது. என்னங்க ரெண்டு நாள் ஒக்காமல் விட்டாள் என்ன ஆகும் தெரியுமா. பெண்கள் காதில் போட்து இருக்கும் கம்மளை கயததி விட்டு ரெண்டு நாள் சும்மா இருந்தால் அந்த காது துளை துந்து போய் விடும். திரும்ப காது கூதித்ஹ வீந்தும். அது போல தான் எங்கள் பூந்டையும். தினமும் நீங்க உழுது தண்ணி பாசவிில்லை என்றாள் எங்கள் பூந்டையும் துந்து விடும். அப்புறம் அடுட்தஹ நாளைக்கு உங்களுக்கு பாஸ்ட் நைதிது தான் என்று கிண்டல் அடிப்பால். அவள் சொலுவது நூதித்துக்கு நூறு உண்மை என்று தெரிந்தது. நடக்க நடக்க கல்லும் கரையும் ஒக்க ஒக்க பூந்டையும் இலகும் என்ற பழமொழி நினைவுக்கு வந்தது. விதமாள் அந்த Vஅட்Vந் பூந்டையை ஒதிதது கொண்டு இருந்தீன். வடிவு தாணீ பீஸிக்கொண்டும் முனகி கொண்டும் இருந்தால் .

ஈய் அன்பு இந்த அடி அடிக்கிரீ. அந்த காலதிததுலீ என்னை விட்டு ஓடி போனாநீ அந்த பெரும் பூலஞ் அதாண்டா என் மாஜி கணவன் அவன் கூட இப்படி அடிக்க வில்லை. நாம ஊவார் பக்கதிதஹில் வைகை ஆர்றில் தாம் கட்தும்போது அடிப்பார்களீ அது போல அடிக்கிரீ. நம்ம தெரு கோடி கோபால் கோனார் வீட்து கருப்பு காலை கூட இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவாதான் மிதிக்கும் போல இருக்கு. நீ அந்த காளையை விட வீக்மா அடிக்கிரீ. இந்த சிறுக்கி முந்டைக்கும் இந்த மாதிரி பூல் தாந்த வீனும். போன மாசம் மதுரையில் ஒரு வெறும் பாய ஒதிதஹான். ஒரு எலவும் அவனுக்கு தெரியவில்லை. பள்ளி கூடாதிதிஹில் படிக்கும் பிள்ளைகளை விட சின்ன சுன்ணி அவனுக்கு. நீ தாந்த ராஜா. நீ பள்ளிக்கூடதிதிஹில் பாதம் நல்ல சொல்லி கொடுக்கிறாயோ இல்லையீ இந்த விசயதிதஹில் நீ ரொம்ப பெரிய வாத்தியார்டா. வடிவு அக்கா அக்கா என்று தீன் ஒழுக்க கூப்பிடுவாயீ இப்போ அந்த தீன் பூந்டையில் ஒக்காரியீ. இப்போ எப்படி இருக்கு.

இப்படி சொல்லிக்கொண்டீ வடிவு அக்கா இன்னும் காலை நெருக்கி கொண்டாள். தைட்தாந கூத்தியில் ஒக்கும் சுகமீ தனித்தான். வடிவு அக்கா சொல்லுவதை ஒண்ணுமீ காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் காரியதிதஹில் கண்ணாக இருந்தீன். நானும் ஒதிதது பல நாள் ஆச்சு. இந்த மாதிரி மெகா ஸைஸ் பூண்டாய் கிடைட்த்ஹால் விட்டு விடுவீனா. என் சக்தி எல்லாம் சீர்திதது ஒதிதது அந்த வதிவுக்கு அக்காவுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுதித்ஹீன். அக்காவின் முகதிதிஹில் வழியும் வீதனையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிந்தன. தான் பாலா பழம் போன்ற ஒரு முளையை தான் ரெண்டு கையாளும் சீர்திதது பிடிதிதது கசக்கிக்கொண்டீ முனகி கொண்டு இருந்தால். தீய் அன்பு நீ ஒக்காரத்தை பாக்கும்போது அனுபவிக்கும்போது ஈந்தா நாம் ஊரில் மாதா மாதம் தீ மீதி வராத்ண்னு இருக்குடா. எதையுமீ காதில் வாங்காமல்.