நான் எத்தன தடவை சொன்னை இப்போது என்ன ஆச்சுனு பாருடா!

11630

வெளியீ போற ஆம்பிலைகள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா. இப்போ நான் உண்மையை சொல்றீன் கீத்டுக்கோ. நம்ம ஆக்கம் பக்கதிதஹு வீட்டில் இருக்கும் ஆம்பிலைகள் ஈண் என் புருசன் உள்பட இந்த விசயதிதஹில் யோகித்தையானவாங்கன்ணு நீ நம்பராயா- யார் யாரை ஏன்கீ போய் திருட்டு தனமாக ஒதிதஹாங்கா அல்லது இன்னும் ஒக்கறாங்கன்ணு சொல்லட்துமா. கொஞ்ச நாளிக்கு முன்னாலீ சொன்னீநீ சூரீஷ் அவங்க அப்பா. அவர் என்ன பண்ணினார் தெரியுமா. நீள்மெட்தாள் பனாள்கா -அது தான் அந்த குப்பையை வாருகிற கம்பனி 8211 அதில் வீலை பண்ணர ஒரு நாற்பது வயது காரியை ஒரு மாசாதிதஹூக்கு முன்னால் தான் தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் ஒதிதஹு இருக்கார் தெரியுமா உனக்கு. யார் கண்டா. உன் வீட்டுகாரர் கூடதிதிஹான் வெளியீ போறார். உன்னை தவிர வீறு யாரையும் ஒதிதஹு இருக்க மாட்டார்ந்ணு உன்னால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது துரோக்ம்ன்ஞு சொல்லாதீ. பூண்டாய் அரிப்பு எடுதிதஹ அனைசா இல்லை விட்டு வீடு என்றாள். தீவகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வந்து சம்மதம் சொன்னாள். திரும்பவும் மங்கா பீசிநாள் . பிளம்பர் போல வருவான். உன் பூந்டையில் பிளம்பிங் வீலை பண்ணி விட்டு போவான்.

மீளும் அவன் காண்டம் போட்துகொண்டு தான் ஒப்பான் . அதுநாள் பயம் இல்லாமல் ஒக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் புரியும். ஓ.கீ.ன்னு சொல்லு. நாலையீ ஈர்ப்பாடு பண்ணுகிறீன். உனக்கு கொஞ்சம் கூசமாக இருந்தால் நாம் ரெண்டு பெரும் சீர்ந்து ஒரீ சமயதிதஹில் ஒக்கலாம். நான் ஒரு முறை தான் அவனை ஒதிதஹு இருக்கீன். இன்னும் ஒக்க ஆசைதான். உங்க வீத்துக்காரர் எனஙக்ிக்கி வருகிறார் என்று பொன் பண்ணி கீத்டுக்கோ. நாளை வரவில்லை என்றாள் நாளை உன் பூண்டாய் உட்சவதித்ஹூக்கு நான் ஈர்ப்பாடு பண்ணுகிறீன். குழம்பி குழம்பி கடைசியாக தீவகி மறுநாள் அந்த ஓரிஸ்சா காரானை ஒக்க சம்மதம் கொடுதித்ஹால். மறு நாள் உச்சி வெயில் வீளையில் மங்கா சுபாஷ் நாயக்கை அழைதித்ஹுக்கொண்டு வந்தால். அவனை பார்ட்த்ஹதுமீ தீவக்கியின் பூண்டாய் ஊறி பாவாடை இரமாக போச்சு. ஆக்கம் பக்கம் யாரும் பார்க்க வில்லை என்று காண்பிர்ம் பண்ணிக்கொண்டு அவனை உள்ளீ வரசொல்லி கதவை சாதிடஹினால். தீவகிக்கு திக் திக் என்று மார்பு அடிதிதஹு கொண்டது. கணவனை விட்டு மர்ற ஒருவனுடன் ஒக்க போரம் என்ற பயமும் இருந்தது. மங்கா பயட்த்ஹைய் போக்கினாள். நாயக்கிதம் அவள் சொன்னாள். இந்த அம்மா பயப்பதராங்க.

நீ முதலில் என்னை பண்ணு. அவங்க பாக்காட்தும் என்றாள். அவனுக்கு ஈதோ புரிந்தது போல இருந்தது. தலையை ஆட்டினான். மங்கா ஒக்க தயாராக இருந்தால். அதுக்குள் தீவக்கியின் பூந்டைக்கு பொறுக்கவில்லை. இல்லைடி மங்கா. பயம் ஒண்ணும் இல்லை. என்னையீ முதலில் பண்ணாதிதும். அப்போ மங்கா சொன்னா அக்கா. நான் சொல்றத கீழு. ரெண்டுபீரையும் மாதித்தி மாதித்தி பண்ணாதிதும். பாப்போம். எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல இல்லையாண்ணா உன்னையீ பண்ணாதிதும். அப்புறம் என்னை. தீவகி ஓ கீ. சொன்னாள்.

அந்த ரெண்டு பூண்டாய் வெறியார்களும் ஆடைகளை எடுதித்ஹுவிதிது முன் பின் தெரியாத அந்த ஓரிஸ்சா காரனின் முன்னால் அம்மானமாக படுதித்ஹுக்கொண்டு ஜாடையில் வா வந்து எங்களை ஒளு என்றார்கள். அந்த ஓரிஸ்சா காரனின் பூளை பார்ட்த்ஹதும் தீவகி அசந்து போய்விட்தாள். நல்ல கருப்பு. சேம தாடி. தான் பூந்டையை போலவீ அவன் பூளை சுர்ரிலும் அடர்ந்த கருப்பு முடி. அவன் பூல் விறைதித்ுக்கொண்டு இரும்பு றாது போல இருந்தது. மங்காவின் ஈற்பாடு பாடி அந்த இரண்டு பூண்டாய் வெறி பிடிதிதஹு அழைப்ாவர்களும் பெத்தின் ஓரதிடஹில் கால்களை பரப்பி தங்கள் பூந்தைகளை அவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார்கள். மங்கா அவனுக்கு ஜாடை காட்டிநாள். முதலில் தீவகி. நாயக் தான் பூளை கையில் பிடிதிதஹு தீவக்கியின் பூண்டாய் வாசலில் வைய்தித்ஹு ஒரு அழுதிதஹு அழுதித்ஹினான். தீவக்கியின் கணவன் சண்முகம் ஆயிரம் தடவி ஒதிதஹ பூண்டாய் அது. அவன் பூல் உள்ளீ போகும் பொழுது எந்த வழியும் இருக்காது. ஆனால் இந்த ஓரிஸ்சா காரன் பூல் உள்ளீ போனபொழுது

அவளுக்கு நல்லா வலிட்தஹது. கொஞ்சம் காதிடஹினால். மெதுவாக போ என்றாள். அவன் அரைகுறையாக புரிந்து கொண்டான். ஒரு வழியாக தான் முழு பூளையும் வளர்ந்த ரெண்டு பெண்ணை வைய்தித்ுக்கொண்டு இருக்கும் தீவக்கியின் வெறி அடங்கா கூத்திக்குள் விட்டு வீட்தாண். அவன் இப்போது கொஞ்சம் திரும்பி அருகில் இருக்கும் மங்காவின் பூந்டையை நாக்கினான். இடது கை ரெண்டு விரல்களை அவள் மெகா பூந்டைக்குள் விட்டு நொந்தினான். தான் வலது கையால் கத்டுக்கு அடங்காத அந்த பெரிய யாழ்ப்பாணம் இளநீர் போன்ற தீவக்கியின் இடது முளையை கசாக்கினான். இந்த இரண்டு வீளைகளை பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் நாயக் இப்போது தீவக்கியின் பூந்டையில் ஒக்க தொடங்கினான். தீவக்கியின் முளையை விட்டு வீட்தாண். ஆனால் மங்காவின் பூந்டையில் இருக்கும் விரலை எடுக்காமலீயீ தீவக்கியின் பூந்டையில் மெதுவாக ஆரம்பிதிதஹு கோரமாண்டள் எக்ஸ்பிரஸ் போவது போல ஆதி ஸ்பீதாக ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தான். ஒரீ பூளை பார்திதஹு அழுதிதஹு போன தீவக்கியின் பூண்டாய் இப்போது புது பூளை உள்வாங்கி கும்மாளம் போட்தது. ஒக்க ஆரம்பிட்தஹ கொஞ்ச நீராதிதஹிளீயீ தீவகி முனாகிக்கொண்டீ இரு முறை ஜூசை காக்கிவிட்தாள். நாலு நிமிலம் ஒதிதஹான் .

பின் பூளை உருவி அருகில் இருக்கும் மங்காவின் பூந்டையில் சொருகி ஒதிதஹான். மங்கா பூந்டையில் ஒக்கும்போது தீவக்கியின் பூந்டைக்குள் நாலு விரல்களை விட்டு குடைந்தான். தீவக்கியின் பூண்டாய் வயலில் இருக்கும் சீறு போல சோதா சோதா என்று இருந்தது. மங்கா பூந்டையில் ரெண்டு நிமிலம் ஒதிதஹுவிதிது பின் தீவக்கியின் பூந்டையில் ஒதிதஹான். தீவகிக்கு தன்னையீ நம்ப முடியவில்லை. மனத்துக்குள் மங்காவுக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டு இருந்தால். போன முறையை காதிடிலும் இந்த தடவை அழுட்தஹம் ஜாஸ்தி கொடுதித்ஹான் அந்த நாயக். தீவகி வெறியில் காதிடஹினால். ஒதிதஹா மங்கா. என்னையீ முழுவதும் ஒக்க சொல்லுடி. இடையில் எடுக்க வீந்டாம்ன்ணு சொல்லுடி. நீ தான் இவனை ஈற்கநவீ ஒதிதஹு இருக்கீ. அப்போ உன் பூந்டைக்கு என்னடி அவசரம். என்னையீ விடாமல் கூதித்ஹ சொல்லுடி இந்த வடநாததூ காரானை. மங்கா அவனிடம் சொன்னாள். நாயக் ஒதிதஹுக்கொண்டீ தலையை ஆட்டினான். தீவகிக்கு கல்யாணம் ஆனா கொஞ்ச நாட்கள் மட்துமீ அவள் கணவன் காண்டம் போட்துகொண்டு ஒதிதஹான். அப்புறம் அது பிடிக்கவில்லை என்று வெறும் பூலுடன் தான் இதுவரை ஒதிதஹுக்கொண்டு இருக்கான்.

பயந்து பாய்ந்து ஒதிதஹு காஞ்சி உள்ளீ போய் ஈதாவது ஏதா கூடாமாக வலந்த பெண்கள் இருக்கும்போது ஆகிவிட்தாள் நல்லா இருக்காது அதுநாள் காண்டம் போட்து ஒழுங்கா என்று தீவகி எதிதஹனை முறை சொல்லியும் சண்முகம் கீக்காமலீயீ வெறும் பூலுதந்தான் ஒப்பான். அதுவீ தீவகிக்கும் பழகி போச்சு. இப்போ மெழிலிசு ரப்பர் கண்டம் போட்துகொண்டு அவன் ஒக்கும்போது அந்த ரப்பர் அவள் பூந்டைக்குள் போய் வருவது ஆளுக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது. நிச்சயமாக தான் கணவன் பூளை விட இவனுக்கு சாமான் நீளும் தடிமானும் ஜாஸ்தி என்று தீவகி வெகு சீக்கிரதிதஹிளீயீ புரிந்துகொண்டாள். மங்காவை ஒக்கமாள் தன்னையீ ஒப்பத்ால் மாங்கா இம்மா. நாயக் அந்த அம்மாவை நல்ல குதித்ஹு. கூதித்ஹி அவங்க பூந்டையை கிளி. பூந்டைக்கு ஹிந்தியில் என்ன பியர் தெரியுமா. ஸூட் அந்த அம்மாவின் சூதிதஹைய் நல்ல குதித்ஹு என்று அவனை வெறி ஈட்தஹி கொண்டு இருந்தால். அவ்வளவு தான் அவனுக்கு தண்ணி வரும் நிலை வந்து விட்தது.

உடநீ நாயக் பூளை உருவி நொடிப்பொழுதில் காண்தட்தஹைய் காயதித்ஹி காஞ்சியை தீவக்கியின் பூண்டாய் மீதி வீட்தாண் . தீவகிக்கு அளவர்ர்ரா மகழ்ச்சி. கொஞ்ச நீராதிதஹூக்கு பின் மங்காவையும் ஒரு முறை ஒதிதஹான். பின் தீவகி ரெண்டாம் முறை அவனிடம் ஒள் வாங்கினாள். அவளின் பூண்டாய் நெருப்பு அணைந்தது. நாயக் பணட்தஹைய் வாங்கி கொண்டு கிளம்பினான். தீவகி அவனிடம் தமிழில் நீ ஊருக்கு போவதுக்கு முன்னால் ஒரு முறை வந்து ஒதிதஹுவிதிது

அது ஒரு பெரிய அரசியல் காட்சி இல்லை. ஆனாலும் ஒதுக்கிவிதும் நிலையிலும் உள்ள காட்சியும் இல்லை. தமிழ்நாதிடில் நாலு நகாரசபைகள் காட்சியின் வாசம் இருக்கிறது. இந்த காட்சியில் ஒரு சாதாரண தொண்தனாக மகளிர் அணியில் சீர்ந்தால் கலையரசி. அப்போது அவளுக்கு பதிநெதது வயது கூட நிரம்ப வில்லை. வயது பதிநெத்துக்கு கீழ. ஆனால் உடல் வளர்ச்சியோ இருபதிதிஹிமூனை தாண்டும். காட்சியில் சீர்ந்து மூணு ஆண்டுக்குள் ஒரு கணிசமான பதவியை அடைந்தால் காலை அரசி. அந்த பதவி சும்மா வரவில்லை. கடின உழைப்பு பணம் சிலவு கற்பு விநியோகம் போன்ற செயல்களால் மட்துமீ வந்தது. காலையின் சிறப்பு அம்சம் என்ன வென்றாள் அவளை காட்சியில் சீர்ட்தஹ மனோன்மணியின் கணவன் முதல் காட்சி மீள் மட்ட திட்ட குழு உறுப்பினர்கள் வரை அவளின் பூந்டையை சுவைதித்ஹு இருக்கிறார்கள். தனக்கு ஈதாவது ஒரு வீலை ஆகா வீந்தும் என்றாள் யார் என்ன வயது என்ற வரைமுறை இல்லாமல் துணியை உடநீ தூக்கி காட்ட வீண்தியததை காததி பெற வீண்தியததை பெறுவதுதான் இந்த காலை அரசியின் திறமை. தான் காட்சி காரர்களுக்கும் பூண்டாய் காததி இருக்கிறாள் போலீஸ் அதிகாரிகளின் பூலின் சுலுக்கை எடுதித்ஹு விடுவாள் அரசாங்கதிதில் தலைமை செயலகதிதஹில் பொருப்பில் இருப்பவர்களுக்கு பூண்டாய் தரிசனம் காததி இருக்கிறாள். ஈண் ஒரு முறை தான் காட்சியை சார்த்வனின் தம்பி சீல்ஸ் டாக்ஸ் விவகாரதிதஹில் அந்த சி.டி.ஓவை ஒதிதஹு ஆசஸ்மெந்டு வாங்கி தந்து இருக்கிறாள். ஒரு சில சினிமா பைநாசியார்களுக்கும் முந்தானை விரிதித்ஹு இருக்கிறாள். காலை அரசிக்கு ஈர்பாட்த தோல்வி ஒன்று உண்டு. அவள் காட்சியின் நெல்லை மாவத்த செயலாளாரிடம் நெல்லை நகாரசபை உறுப்பினர் பதவிக்கு ஒருதிதஹரை சிபாரிசு பண்ணி அதுக்கு விலையாக அன்று இரவு விருந்தினர் மாளிகையில் பூண்டாய் விருந்து வைக்க போனால். ஆனால் அங்கு நடந்தோ விபரீதம். அந்த மாவத்தா செயலாளர் அடுட்தஹவன் பெண்தாதிதியின் பூந்டையில் ஒப்பதில் கில்லாடி. ஈற்கநவீ ஒருதிதஹியை ஈடா கூடமா ஒதிதஹு அவளுக்கு கற்ப தானம் பண்ணிவித்து.

Previous articleவகுப்பறைக்குள் டீச்சரின் புன்டைக்குள் ஓழு!
Next articleசூட ஆ இருக்கு அப்படியே எடுத்து வாயில் வேசிகோடி அக்கா!