மல்லு ஆண்டிஸ் கட்டுங்க உங்களது பியுட்டி

3198

shabnam-aunty-ki-chudaiநான் இதுவரை ஒக்க வில்லையென்றாலும் அம்மா ஆடும் ஆத்டங்களைக் கவனீதித்து நன்றாக மாஸ்தற்பீட் செய்திருக்கிறீன். இன்று உண்மையிலீயீ ஒரு சுன்ணி என்னை ஒக்கப் போகிறது என்பது எனக்கு வெறியாக இருந்தது. டைரக்டர் சீக்கர்கபூர் வந்தார். நான் எதிர்பார்த்திதஹைய் விட இளமையாக ஒரு கல்லூரி வாலிபன் போல் தான் இருந்தார். ஆங்கிலம் சரசமாகப் பீசிநாலும் தமிழும் கொஞ்சம் கொச்சையாகப் பீசிநார். என்னென்னவோ கீட்தார். நான் அதுக்குப் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் எப்படா என்னை ஒக்க ஆரம்பிக்கப் போறீ என்று நினைதிததுக் கொண்டிருந்தீன். என்னிடம் ஒரு ம்யூசிகள் நாட்ஸ் அடங்கிய ஒரு பூதிதஹாகட்தஹைக் கொடுதித்து விட்டு அதைப் பர்ரி விளக்கியபடி அவருடைய கீத்ாரை மீதித்

ஆரம்பிட்தஹார். அதற்கு மீள் என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. அவர் முன்னால் என் காவுநை உயர்தித்ஹிப் பிடிதிததுக் கொண்டு என் பீண்டிசை விளக்கி என் மாயிரடைந்த பூண்டாய் உதடுகளை விரிட்த்ஹபடி அது வீணாம். என் பருப்பை மீட்டுங்க என்றதும் புரிந்து கொண்ட கேபர் என்னை அப்படியீ சரிதித்து என் தொடையை விரிதித்து என் Mஅயிர்ப்Pஉந்தைக்குல் நாக்கை விட்டு நக்க ஆரம்பிட்தஹார். முதன் முறையாக என் கூத்திப் பொதிதஹலில் ஒரு ஆணின் வாய் பாடுவது எனக்கு பரமான்ன்தமாக இருக்க் நாண்மேதுவாக அவரைக் கிளீ தள்ளி அவர் வாயில் என் அகன்ற பூந்டையை விரிதித்து வைய்தித்துத் தீய்ட்தஹபடி ஸார் வாங்க எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்துட்டு நீக்கதாப் பண்ணலாம் என்றதும் அவர் முழு அம்மானமாகி விட நானும் எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்துப் போடடுது அரிப்பேடுக்கும் என் பூந்டையை நொந்டியபடி அவரது நீண்ட சுன்னியை என் தொண்டை

வரை நுழைதித்துக் கொண்டு உம்பிநீன். என்னால் தாங்க முடியாது மல்லாந்துக் படுக்க அடர்தித்ஹியாக வளர்ந்திருந்த என் மயிர்க்களை விளக்கியபடி என் பூண்டாய் ஓத்டைக்குள் அவர் பூளை விட்டுக் கூதித்ஹ ஆரம்பிட்தஹார். அவர் சுன்ணி மாயிரு என் பூண்டாய் மாயிருடன் உராசா ஒதிதஹார். எப்படிட்தஹான் கன்றொள் செய்கிறாரோ தெரியவில்லை பல நிமிடங்கள் என்னைப் போட்து ஈறூஈரு என்றி ஒதிதது Mஉட்Vல் அவரது சூடான செமனை என் தொடதியில் ஊரிரினார். அன்று இரவும் எங்களது காமக் கழியாட்தம் தொடர்ந்தது. நான் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் யார் யாருக்கோ பொன் செய்து கொண்டிருந்தார். நான் ஆசாதியில் கவனிக்க வில்லை. மறுநாள் காலை 6 மணி இருக்கும். என்னை கேபர் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார். நான் கண்விலிக்க அங்கீ என் அம்மாவும் இருப்பதை கவனீதிதஹீன். என் அம்மனட்தஹைய் அங்கிருந்த போர்வையால் மூடியபடி என்னம்மா என்றதற்கு என் அம்மா அன்று காலை வந்திருந்த தமிழ் தினசாரிப் பீப்பர்களை என்னிடம் சிரிட்த்ஹபடி காட்ட நான் ஆச்சரியப்பட்துப் போனீன். அவர்றில் என் கவர்ச்சியான போடுதோ போட்து புதிய இளைய தலைமுறை இயக்குநர் சீக்கர் கேபர் இயக்கும் தாராளமனசு என்ற புதிய திரைப்படாதிதிஹில் அறிமுகமாகும் இளமைப் புயல் சூப்ராஜா என்று விளம்பரங்கள் வந்திருந்தன. | எனக்கு ஆனந்தாதிதஹில் கண்ணீர் வந்தது. பின் அம்மா சென்று விட நான் கப்பூரை வெறியுடன் இழுட்தஹனைதிதது ஒதிதஹீன். இனிய மல்லிகா நான் செய்தது நிச்சயம் ஜே ஃபார் மணி இல்லை என்பதை ஈர்ருக் கொள்வாய் என நம்புகிறீன்.

என் வாழ்வில் ஒரு தகுந்த ஆடித் தலட்தஹைய் அமைதிததுக் கொள்ளவீ நான் இப்படி செய்தீன் என்பது சரிதாணீ. அக்கா உன் எனக்கு தீவை. என் பெயர் டைரக்டர் பெயர் எல்லாப் பெயர்களும் என் புதிய படாதிதிஹின் பெயர் உட்பட அம்மாவின் ஆலோசனையின் பீரில் மார்ரியுள்ளீன் சூப்ராஜா அநிபுதிதஹொழி சூப்ராஜா உன் செயல்களை விட உன் அம்மா எவ்வளவு அழகாக இத்தனைப் புரிந்து கொண்டு வாழ்வியல் நடைமுறைகளின்படி உனக்கு அறிவுரை வழங்கிியிருக்கிறார். ஆம் சூப்ராஜா உனக்கு திரையுலகில் ஒரு இடம் கிடைக்க வீந்தும் என்றாள் உன் அம்மா சொல்வது போல சிளவர்றை விட்டுக் கொடுக்காட்தஹான் வீண்டியுள்ளது. நானும் என் பாங்கிணுக்கு சில அறிவுரைகளைச் சொல்லவா- முதலில் இடம்பிடிப்பதற்காக தகுந்தவர்களுக்கு மட்தும் உன் பூந்டையை விருந்தாக்கினாலும் நீ புகழடைந்த பின்னர் உன் பூந்டையின் மதிப்பு எங்கீயோ சென்று விடும். பெரிய சீனி ஸ்டாரை ஒக்கிறதுன்னா சும்மாவா- அப்பொழுது உன் அம்மா சொன்னது போல உன் உடல் ஞாலதிதஹிற்கு பங்காமின்றி பாதுகாப்புடனும் வேளி உலகம் பிரஸ் போன்றவர்களிடம் இவை சென்று விடாதபதியும் பூதிடதிசாலிதிதஹனமாக நடந்து நாளடைவில் தகுந்த ஒரு இல்லற வாழ்வை தகுந்த ஒரு நபபருடன் அமைதிததுக் கொள்ளம்மா சூப்ராஜா. நீ கீதடிறுந்த பாடி என் எப்பொழுதுமீ உனக்கு உண்டு. அதித்ஹொடு வாழ்வியல் நீதர்சன்ங்கலை சரியானப்தி அணுகும் உன் அம்மாவுக்கும் என் வணக்கங்கள். ம். பிரவாயில்லையீ இப்போதீ உன் அம்மாவின் ஆலோசனைப்படி பெயர்களை மார்றியிருக்கிறாய். இந்த முன்னெச்சரிக்கை உணர்வு எப்பொழுதுமீ தீவை .

என் காமதித்தலைவி மல்லிகா நீ அடிக்கடி சொல்வது போல காதலிலும் காமதித்லும் மிக சாதாரணமாக செய்வதை விட ஆகச் செய்வது மிகவும் இனிமையாக உள்ளது என்பதை நான் நன்றாகவீ உணர்ந்துள்ளீன். நான் இளமை கொஞ்சும் அழகி. என்னுள் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகம். எனக்கு இன்னும் ஆறு மாதங்களில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது. எனக்கு வரப்போகும் சத்ஷ்ப்பிரபு மிக அழகாணவர் வசதியான இடம். ஆனால் என்னுள் படிட்தஹவை கீட்தவை இவர்றை வைய்தித்து அவர் எனக்கு திருப்தியாக என் மனம் விரும்பும்படி என்னை ஒதிதது இன்பக் கடலில் மூழ்கதிக்கிறவாராக இருக்க வீந்துமீ என்ற மனச் சஞ்சலம் உள்ளது. என் உறவினர் ஒருவருடன் முன்பு நான் செஞ்சிறுக்கிறீன். அது ஒன்றும் குறிப்பிடதுச் சொல்லும்படி அமைந்திடகவில்லை. எனக்கு வரப் போகிற அவரும் அதுபோல ஈனோ தானோ என்று ஒள்ப்பபவராக இருந்து விட்டாள் என்ன செய்வது என்று ஒரு சிறிய குழப்பம் இருந்தது. நிச்சயம்தான் முடிந்து விட்ததீ என்று நானும் அவரும் அடிக்கடி போனில் பீஸிக்கொள்வது உண்டு. அவர் சிலமுறை என் வீத்திர்கு வரும் போது நாங்கள் தனிமையில் பீஸிக் கொள்ள வசதியாக என் வீட்டார் நகர்ந்து விடுவார்கள். சும்மா பீசுவதோடு சரி. ஆனால் அவர் கண்கள் என் ஜோக்கேதடில் முதிதிக் கொண்டிருக்கும் முளையையும் என் தொடையிடுக்கையும் மீஞ்சுக் கீட்டீ இருப்பதைக் கவனீதித்ஹிருக்கிறீன்.

என் வாழ்வில் ஒரு தகுந்த ஆடித் தலட்தஹைய் அமைதிததுக் கொள்ளவீ நான் இப்படி செய்தீன் என்பது சரிதாணீ. அக்கா உன் எனக்கு தீவை. என் பெயர் டைரக்டர் பெயர் எல்லாப் பெயர்களும் என் புதிய படாதிதிஹின் பெயர் உட்பட அம்மாவின் ஆலோசனையின் பீரில் மார்ரியுள்ளீன் சூப்ராஜா அநிபுதிதஹொழி சூப்ராஜா உன் செயல்களை விட உன் அம்மா எவ்வளவு அழகாக இத்தனைப் புரிந்து கொண்டு வாழ்வியல் நடைமுறைகளின்படி உனக்கு அறிவுரை வழங்கிியிருக்கிறார். ஆம் சூப்ராஜா உனக்கு திரையுலகில் ஒரு இடம் கிடைக்க வீந்தும் என்றாள் உன் அம்மா சொல்வது போல சிளவர்றை விட்டுக் கொடுக்காட்தஹான் வீண்டியுள்ளது. நானும் என் பாங்கிணுக்கு சில அறிவுரைகளைச் சொல்லவா- முதலில் இடம்பிடிப்பதற்காக தகுந்தவர்களுக்கு மட்தும் உன் பூந்டையை விருந்தாக்கினாலும் நீ புகழடைந்த பின்னர் உன் பூந்டையின் மதிப்பு எங்கீயோ சென்று விடும். பெரிய சீனி ஸ்டாரை ஒக்கிறதுன்னா சும்மாவா- அப்பொழுது உன் அம்மா சொன்னது போல உன் உடல் ஞாலதிதஹிற்கு பங்காமின்றி பாதுகாப்புடனும் வேளி உலகம் பிரஸ் போன்றவர்களிடம் இவை சென்று விடாதபதியும் பூதிடதிசாலிதிதஹனமாக நடந்து நாளடைவில் தகுந்த ஒரு இல்லற வாழ்வை தகுந்த ஒரு நபபருடன் அமைதிததுக் கொள்ளம்மா சூப்ராஜா. நீ கீதடிறுந்த பாடி என் எப்பொழுதுமீ உனக்கு உண்டு. அதித்ஹொடு வாழ்வியல் நீதர்சன்ங்கலை சரியானப்தி அணுகும் உன் அம்மாவுக்கும் என் வணக்கங்கள். ம். பிரவாயில்லையீ இப்போதீ உன் அம்மாவின் ஆலோசனைப்படி பெயர்களை மார்றியிருக்கிறாய். இந்த முன்னெச்சரிக்கை உணர்வு எப்பொழுதுமீ தீவை .

என் காமதித்தலைவி மல்லிகா நீ அடிக்கடி சொல்வது போல காதலிலும் காமதித்லும் மிக சாதாரணமாக செய்வதை விட ஆகச் செய்வது மிகவும் இனிமையாக உள்ளது என்பதை நான் நன்றாகவீ உணர்ந்துள்ளீன். நான் இளமை கொஞ்சும் அழகி. என்னுள் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகம். எனக்கு இன்னும் ஆறு மாதங்களில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது. எனக்கு வரப்போகும் சத்ஷ்ப்பிரபு மிக அழகாணவர் வசதியான இடம். ஆனால் என்னுள் படிட்தஹவை கீட்தவை இவர்றை வைய்தித்து அவர் எனக்கு திருப்தியாக என் மனம் விரும்பும்படி என்னை ஒதிதது இன்பக் கடலில் மூழ்கதிக்கிறவாராக இருக்க வீந்துமீ என்ற மனச் சஞ்சலம் உள்ளது. என் உறவினர் ஒருவருடன் முன்பு நான் செஞ்சிறுக்கிறீன். அது ஒன்றும் குறிப்பிடதுச் சொல்லும்படி அமைந்திடகவில்லை. எனக்கு வரப் போகிற அவரும் அதுபோல ஈனோ தானோ என்று ஒள்ப்பபவராக இருந்து விட்டாள் என்ன செய்வது என்று ஒரு சிறிய குழப்பம் இருந்தது. நிச்சயம்தான் முடிந்து விட்ததீ என்று நானும் அவரும் அடிக்கடி போனில் பீஸிக்கொள்வது உண்டு. அவர் சிலமுறை என் வீத்திர்கு வரும் போது நாங்கள் தனிமையில் பீஸிக் கொள்ள வசதியாக என் வீட்டார் நகர்ந்து விடுவார்கள். சும்மா பீசுவதோடு சரி. ஆனால் அவர் கண்கள் என் ஜோக்கேதடில் முதிதிக் கொண்டிருக்கும் முளையையும் என் தொடையிடுக்கையும் மீஞ்சுக் கீட்டீ இருப்பதைக் கவனீதித்ஹிருக்கிறீன்.

ஒரு நாள் எனக்கு பொன் செய்து என்னை அவர் வீத்துக்கு வரச் சொன்னார். என் அம்மா மாப்பிள்ளை எதிதஹனை தடவை நம்ம வீத்துக்கு வந்திருக்கார். நீ போய்திது வா. அப்படியீ உன் மாமியார் மாமனார் கிட்தாயும் நல்லபடியாப் பீசித்து வா என்று காரில் அனுப்பிவைய்ட்தஹார்கள். அங்கீ போனால் சதிஷ வீட்டில் அவரைத் தவிர யாரும் இல்லை. அவர் முகதிதிஹில் இருந்த குறும்பிலிருந்தீ எனக்கு அவர் உள்ளக் கிடக்கை நான்கு புரிந்தது. நிச்சயம் இன்று என்னை ஒக்க வீந்தும் என்று தீட்டமிட்துத் தான் என்னை வரவழைதிதஹிருக்கிறார். ரொம்ப வளர்தித்துவானீன் நான் அங்கீ சென்ற பதிதது நிமிடங்களில் என்னை அம்மானமாக்கி விட்டார். அவர் சுன்னியும் மிக அழகாக மயிரீ இல்லாமல் பெரிய வாளைத் தந்து மாதிரி விதைதித்துக் கொண்டு நின்றது. என் உடம்பில் ஒரு இடம் விடாமல் நக்கி என்னைத் துவள வைய்தித்து பின் அவர் பெரிய பூளை என் பூந்டைக்குள் தைதிதாக விட்டு ஒதிதஹார். வீக்கம் வீக்கமாக ஒதிதது முடிதிதது அவர் செமன் உள்ளீ இறங்க நான் கண்மூடி மயங்கிக் கிடக்க அந்த நீராம் பார்திதது ஹலோ நானும் வரவா- என்று புதிய குரல் கீட்கவும் நான் வாரிசுருதிதி.

காலைக் குறுக்கிக் கொண்டு சதிஷோடு ஓதிதிக் கொண்டு உட்கார அங்கீ அவர் நண்பர் நாகராஜ் சட்டையில்லாமல் வெறும் பீண்தோடு நின்று கொண்டிருந்தார். நிச்சயம் இவ்வளவு நீராம் நாங்கள் வெறியுடன் ஒதிதஹத்தை மறைந்திருந்து பார்திததுக் கொண்டிருந்திருக்க வீந்தும். நான் வியப்புடன் இவரைப் பார்க்க இவர் சிரிப்பு மாறாமல் நாகராஜும் நானும் அவ்வளவு குழோஸ் ஃபிரந்தும்மா. நானும் அவனும் ஒரீ ததிதில சாபிபித்துறுக்கோம். இனிமீ அவனும் உனக்கு ாஸ்பேண்டுதான். சும்மா வாம்மா என்றபடி என்னை அவர் மடியில் சாயிதிததுக் கொள்ள நான் கூசதித்ஹொடு என் தொடையைக் குறுக்கி வைக்க அவர் சும்மா பூந்டையை வீரிம்மா என்று என் கைகளை விளக்க நாகராஜ் என் தொடையை விரிதித்து என் பூந்டையை நக்க ஆரம்பிட்தஹார். இப்போது தான் சத்ஷ ஒதிதஹத்தை இன்னும் கழுவக் கூட இல்லை. அப்படியீ வெறியுடன் நக்க எனக்கும் ஆசை கிளர்ந்தது. என்னைப் பின்புறமாக அனைதிததுப் பிடிதிதது என் முளையைக் கசக்கிய சதிஷ எப்ப்டி நக்குரான் பாரு. நீ அவனை உம்பு எங்ர்தும் நான் நாகராஜின் பீண்டிலிருந்து சுன்னியை எடுதித்து என் தொண்டை வரை விட்டுக் கொண்டு உம்ப சத்ஷ திரும்ப விறைதிதது விட்ட அவர் சுன்னியை என் முதுகில் உரசிக் கொண்டிருந்தார். பின் நான் குனிந்து தவழ்ந்து நிற்க நாகராஜ் என் புறமாக என் கூத்திக்குள் பூளைச் சொருகி ஒக்க சதிஷ என்னை அனைதிததுப் பிடிதிதது என் வாயில் முதிததமிட்தபடி என்னைக் கொஞ்ச நான் அவர் சுன்னியை வெறியுடன் உருவிநீன். பல நிமிடங்கள் என்னை ஒதிதது விட்துட்தஹான் நாகராஜ் விளக்கினார். அதன்பின் என் தயக்கங்கள் போய் விட்டந. இரண்டு பியர் சுன்னியையும் ஒன்றாக உம்பி விரைக்க வைய்தித்து அடுட்தஹ முறை ஒக்கவிட்தீண். இனிதாகக் கழிந்தன அன்றைய என் பகல் பொழுது.

Previous articleஅந்த நாள் ராத்திரி செக்ஸ் யை என்னும் இனால் மறக்க முடியலை
Next articleசித்தி காம கதைகள்