வாயை வைத்து விட்டால் கஞ்சி எடுக்காமல் விட மாட்டார்கள்

5438