குந்தாள் கூதியின் உள்ளே விட்டு மரண இடி காமக்கதை!

6182

சரி ஏங்கீதிட சொல்லிட்தாயில்ல இனி நான் பாதிதஹுக்கிறீன் என்றாள். அது போல சென்ற மாதம் என்னிடம் வந்த சங்காவி றீவாதி நானும் பரமுவும் இந்த சாந்தீ எங்க தோட்டாதிதிஹுக்குப் போறோம். நீ அங்கீ வந்திடு. அவன் கூட உன் இஷ்டதிதிஹூக்கு ஒக்கலாம் என்றாள். நான் சிறிது வெட்கதித்ஹுதான் சீய்.. நீ அக்கா உன்னை கூட வச்சிக்கிட்டு தம்பி கூட எப்படி ஒக்கிறது- என்றத்ுக்கு அவள் ஆமா அவன் என்ன என் சொந்தத் தம்பியா வாடி பாதிதஹுக்கலாம் என்றாள். அதன்படி அந்த சாந்தீ ஊரின் ஒதுக்குப் புறமாக இருந்த அவர்கள் தோப்பிற்கு சென்றீன். அது ஒரு பெரிய ஈரியை ஆடி பல ஈக்கார்களில் பரவிக்கிடந்த தொட்டம். எங்கு பார்ட்தஹாலும் பச்சைப் பாசீல் என ரம்மியமாக இருக்கும். அங்கு ஈரிக்ரையருக்ீ ஒரு புதர்கள் அடர்ந்த ஒரு பகுதியில் நானும் சங்கவியும் காதித்ஹிருந்தோம். நானும் அவளும் உள்ளீ ஒன்றும் போடாமல் மீளீ சூதித்தார் டாப்ஸ் மட்தும் அணிந்திருந்தோம். அப்போது சர்ரு தூரதித்ஹில் பரமீஷ் வருவது தெரிந்தது. என்னிடம் சங்காளி சைகை செய்யவும் நான் பரமு எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்ஹுப் போடடுது வாங்க.

நான் இங்க இருக்கீன் என்று சாதிடஹமாகச் சொல்லவும் அவன் சில வினாடிகளில் ஆம்மநக்Kஉந்தியாக சிவந்த நீண்ட பூளைக் காததியபடி அங்கீ வந்தான். என்னுடன் அவன் அக்கா இருப்பதைப் பார்ட்த்ஹதும் திடுக்கிட சங்காவி சும்மா நடிக்காதீ பரமு. அவளைப் போடணும்னு ஆசையில தான இப்படித் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கு. பரவாயில்லை. நீ அவளைப் போது என்றதும் நான் பரமு கையைப் பிடிதிதஹு என் மூலையில் வைய்தித்ஹுக் கொள்ள அவன் என் முளைகளை கசக்கிப் பிசைவத்தை அவள் ஆசையுடன் பார்ட்தஹால். நான் குறும்புடன் பாவம் அது. உங்க அக்கா முளையையும் பிடிச்சு அமுக்குங்க என்றதும் சங்காவி தயாராக சூதித்ாரை விளக்கி முளையைக் காண்பிக்க பரமு வெறியுடன் கசாக்கினான். நான் போதுதிறுந்த சூதித்ாரையும் அவிழ்தித்ஹு விட்டு அம்மானமாக நின்று அவன் வாயில் முதிததமிட சங்கவியும் அவிழ்தித்ஹு விட்டுக் கொண்டாள். பரமு என் முன் உட்கார்ந்து என் பூந்டையை விரலால் விரிதித்ஹு என் ஓத்டைக்குள் நாக்கை விடவும் அதைப் பார்ட்தஹ சங்காவி நீ அவிலை நக்கூரதைப் பாதித்ஹா என் கூத்தி அரிக்குதூடா என்றபடி தான் இரண்டு விரல்களை ஆழமாக கூத்திக்குள் சொருகிக் கூதித்ஹ ஆரம்பிட்தஹால். வெரியீரிய விறைட்தஹ சுன்னியுடன் நின்ற பரமு என்னைப் பரபரவென அனைதிதஹுப் பின்புறமாக என் கூத்தியில் ஒக்க அவள் ம்.. நல்லாக்குதித்ஹு.. ம்.. வீக்மா ஒளு என்றபடி முன்புறம் என் முளையைப் பிசைந்தபடி அவழ்த்து கூத்திக்குள் விரலால் ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தால். கொஞ்ச நீராதிதஹில் வீக்கம் வீக்கமாக என் பூந்டையில் ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்த பரமு உருவிக்கொண்டு அவந்து பூழமுத்ட்த்ஹைய் என் மூலையிலும் வயிற்ரிலும் ஊர்ர அவள் என்னடி ஏந்ட்ஹம்பி ஒதிதஹது நில்லாயிருந்துசா- என்றாள். கொஞ்ச நீராம் களிதிதஹு நான் அவளிடம் சங்காவி உனக்கும் ஆசை இருக்காட்தஹாணீ செய்யுது. நீயும் பரமு கூட ஒழ்திதிதுக்கோயீன் என்றதற்கு அவ்ல் ம்ஹூம்.. அது இப்ப சரிப்படது வராது.

வா நீ என் தம்பி போந்டட்டியா வீத்துக்கு வந்திரு. அதுக்கப்புறம் நான் அவன் கூட ஒக்கிறீன் என்றாள். எங்கள் முன் அம்மானமாக பூந்டையைக் காததியபடி நாங்கள் ஒல்ப்பத்தை ரசிட்த்ஹவளுக்கு தம்பி கூட ஒக்கிரத்தில் மட்தும் என்ன தயக்கம் என எனக்குப் புரியவீயில்லை. நாங்கள் பீஸிக் கொண்டிருக்கும் போது பலமுறை அவள் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளப் போவதில்லை என்றும் அது ஒரு வகை அடிமைத் தானம் என்றும் கூறி வந்திருக்கிறாள். இதோ அடுட்தஹ மாதம் எனக்கும் பரமீஷூக்கும் சங்கவியின் பேரு முயற்சியால் திருமணம் நடக்க இருக்கிறது. அதன் பின் என் நாதிடஹதனார் சங்கவியின் நடவடிக்கை எப்ப்டி இருக்கும் எனக் குழம்பிப் போய் இருக்கிறீன். மல்லிகா. _றீவாதி பரமீஷ். றீவாதி இப்படி ஒரு அருமை நாதிடஹதனார் கிடைக்க நீ கொடுதித்ஹு வச்சிருக்க வீந்தும். எப்படியும் நீதான் அவள் தம்பியின் மனைவி என்பதில் அவள் மிக உறுதியாக இருந்திருக்கிறாள் அதனால் தான் நீங்கள் ஒழ்திததுக் கொள்ள அவ்வளவு உதவி செய்திருக்கிறாள். ஆனால் நீங்கள் ஒக்கும் போது அவள் அம்மானமாக கூடவீ இருந்தாலும் உன் கணவனாக வரப் போகிறவனுடன் ஒக்காமல் இருந்தது உன் மீது உள்ள ஒரு மரியாதையையீ காண்பிக்கிறது. நீ தம்பி மனைவி என்ற அந்தஸ்த்தான்

அவள் வீத்துக்கு வந்த பின்னர் நிச்சயம் பரமுவுடன் ஒக்க விரும்புவாள். ஆதிதஹுதான் அவள் நவீன கால சுதந்திர எண்ணங்கள் கொண்ட பெண் என்பது புரிகிறது. இவ்வகைப் பெண்கள் திருமணம் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடிதுக்குள் தங்களை அழுதிதஹிக் கொள்ள விரும்புவதில்லை. ஆனால் உன் சங்கவிக்கு ஒரு பெண்ணுக்குரிய ஒக்க வீந்தும் என்ற ஆசை இருக்கிறது என்பது திண்ணம். எனகவீ உன் திருமணம் முடிந்ததும் நீயும் சங்காவி அளவு அதீ பெருந்தன்மையுடன் பரமுவை அவளை ஒக்க விட வீந்தும். அவளும் அதைத் தான் எதிர்பார்க்கிறாள் என்பது உனக்குப் புரிந்திருக்கும். அநீக்மாக உன் முதலிரவு அன்றீ முதலில் உன்னை ஒதிதஹதும் அடுட்தஹ ஷாட் சங்கவியை ஒக்கிறது மாதிரி ஈற்பாடு செய்து கொள். உங்கள் மூவரின் வாழ்வும் இனிமையாக அமையும்

மஜா மல்லிகா நீர்ரு அனுப்ப முனைந்த பகுதி நம்மை வந்து அடையவில்லை. அவர் மறுபடி அனுப்பினால் நாளை மட்தும் இன்னொரு பகுதி பிரிசுறமாகும் என்பதை தெரிவிதித்ஹுக் கொள்கிறோம். -பதிப்பாளர் — எங்களை உன் எழுதிதஹீர்க்கும் உன் திறமைக்கும் அடிமையாக்கி வைய்தித்ஹிருக்கும் எங்களின் ஆசைத் தீவதியா மல்லிகா வர வர நீ எங்களை ஈமார்ரி வருகிறாய் என நினைக்கிறீன். முன்பெல்லாம் கீழ்விகள் சிறிதாக இருந்தாலும் உனது பதில்கள் மிக நீளமாகவும் எங்கள் சுன்னிகளை நீதிதி நிற்க வைக்குமாறும் இருக்கும். ஆனால் இப்போதெல்லாம கீழ்விகள் நீளமாகவும் ஆனால் உன் பதில்கள் மிகச் சிறியாநவாகவும் அமைந்துள்ளன. மீளும் பதில்கள் மீம்போக்காகவும் இருக்கின்றன. அதாவது முழுக்காவனட்தஹையும் பதில் எழுதுவதில் செலுதிதஹுவதில்லை. ஈண் மல்லிகா இப்படி- ஒரு வீலை நீ களைதிதஹுப் போகும் அளவிற்கு உன் காதலர்கள் உன்னை ஒதிதஹு அதனால் மர்ற வீளைகளை மறந்து விடுகிறாயா- அப்புறம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பிறிதொரு சமயம் சொல்கிறீன் என்று சொல்லி இருக்கிறாய். அந்தப் பிறிதொரு சமயம் வராமழீயீ போய்விடுகிறதீ ஈண் சித்ிச்செல்லாம்- உன் புருசன் யொகீஷ அவர் தங்கச்சி தூங்கும் போது ஒதிதஹது நீயும் உன் காதலனும் பரம பாத ஒள் விளையாட்டூ ஆடியது என்று இந்தப் பதிதியால் நீலுகிறது. அதை விட னீழுவையில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா- நீயும் உன் தோழி சில்வியாவும் கேணியாவில் போட்த ஒள் ஆத்டங்களை இன்னும் சொல்லாவீயில்லை. இப்படி எங்களை ஈமாறிறுவது நமது தாள ரசிகர்களை விரக்தியதைய வைய்தித்ஹு நம்மிதமிருந்து விலகிச் செல்ல வழிவகுக்கும் கண்ணீ. எனகவீ என் அன்புக்காதலியீ இனியாவது எங்களைப் புரிந்து ஈமார்றாமல் வழக்கம் போல படிக்கும் போத்ீ என் சுன்ணி எந்திரிச்சு நின்று ஆடும் வகையிலும் எங்கள் காதலிகளுக்கு பூண்டாய் கசிந்து ஒழுகுமாறும் எழுததும்மா என்று உன் பூந்டையைத் தோட்டு வணங்கிக் கீட்துக் கொள்கிறீன்.

நான் மட்டுமல்ல என் அன்புக் காதலி சித்தி இனியால் என்ற என் சீதிதஹியும் உன் பகுதியின் ரசிகை. ப்ளீஸ் எங்களை ஈமார்றாதீ எங்களின் இனிய பூந்டையரஸியீ- கூத்திக் கூதித்ஹன் இந்தக் கூத்திக்கூட்த்ஹன் போலவீ வீறு சிலரும் ஆதங்கப் பதிதிறுக்கின்றனர். இதில் என் தவறு ஈதும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. என்னால் பெறப்படும் கீழ்விகள் எவ்வளவு சுவாரசியமாக இருக்கிறதோ அதர்கீர்ரார் போல் தான் பதில்கள் அமைகின்றன. இதனைத் தவிர வீறு சில முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள் வீறு இருக்கின்றன. எனக்கு அடிக்கடி அருமையாக எழுதிவந்த ட்ரில்Kஊதி என்ற தோழி அவள் எழுதிய ஒரு அனுபவட்தஹைப் பிரசுரிக்கவில்லை என்பதால் என் மீது கோபமாக இருக்கிறாள். அவள் எழுதியது மிகவும் இன்செஸ்த் ஆகா இருந்ததால் மாடரீத்தர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. அதற்கு நான் என்ன செய்வது- அத்தனைப் போன்றீ நான் சுவாரசியமாக இருக்கும் என அனுப்பிவைய்ட்தஹ சில பகுதிகள் தடுக்கப் பட்துவிடுகின்றன. நாம் நம்மைச் சுர்ரி நடக்கும் சில சமுதாய மாதம் சார்ந்த இனம் சார்ந்த சில கட்டுப்பாடுகளுக்கு உடபதீ செயல்பட வீண்டியுள்ளது கூதித்ஹன். எனினும் உன் போன்ற சில ரசிகர்களின் ஆதரவுதான் எனக்கு தொடர்ந்து எழுத தெம்பூத்டி வருகிறது. . . சரி இனி விஷயதித்ஹூக்கு வருவோம். ஆம்.. சில விஷயங்களை பிறிதொரு சமயதிதஹில் சொல்கிறீன் என்று எழுதியிருந்தாலும் வீலைப்பழுவாள் அவை பின் தள்ளப் பட்து விடுகின்றன. மீண்டும் ஒரு சாரி. ஆனால் நிச்சயம் அவர்றை எழுதுவீன். அதுவரை பொறுக்கவும். கேன்யா சென்று அங்கு எங்கள் வணிககச் செயல்கள் தவிரதித்ஹு நான் அங்கீ அனுபவிட்தஹ ஒள் இன்பம் பர்ரி எழுதுவது தள்ளிக் கொண்டீ தான் போகிறது.

அங்கீ நான் என் கணவர் என் தோழி சில்வியா அவள் கணவர் ஆகியோர் மிக வினோதமான அனுபவங்களைப் பெர்றோம். அவர்றை முழுமையாக எழுதுவதென்றாள் முடியாது. ஒவ்வொரு ஆகா எழுதலாம் என நினைக்கிறீன். எங்களது வணிக அலுவல்கள் நல்லபடியாக முடிந்த பின்னர் எங்களை அழைதிதஹிருந்த நிறுவனதிதஹினர் எனப்படும் ஆப்பிரிக்க வான்னிகளின் வளமையினைக் காட்டூம் டோர் ஈற்பாடு செய்திருந்தனர். அந்த வஞாந்ததிறதிதஹில் ஒரு பெரிய ஈறிக் கரையில் என்ற கீம்பில் எங்களைத் தங்க வைய்ட்த்ஹனர். அங்கு தங்குவதற்கு டெண்டுகள் தான் பயன்பத்டாந. ஆனால் அவை ட்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டால் அளவிற்கு வசதியாக இருந்தன. பகலில் ச்ஃபாரி ஜீப்பில் சென்று புல்வெளிக் காதிடில் அலைந்து திருந்த சிங்கம் யானைகளைப் பார்திதஹோம். அன்று இரவு என் புருசன் யொகீஷூம் சில்வியாவும் பக்கதிதஹில் உள்ள ஹோட்டாலில் நடக்கும் நைட் பார்திதிக்கு சென்று வித்தார்கள். போவதற்கு முன் சில்வியா என்னிடம் மல்லி ஜான் அவள் புருசன் உனக்காக ரிச்சர்ட் என்ற கேணியாக்காரானைக் கூடுதி வருவாருதி. அவனுக்கு சுன்ணி ஒரு அடி நீளம் இருக்குமாம். நல்லா எஞ்சாய் பண்ணு என்று சொல்லிவிட்துத் தான் சென்றாள். அது போலவீ கொஞ்ச நீராதிதஹில் ஜான் ரிச்ர்டைக்கூடுதிக் கொண்டு வந்தார். மூன்று பீறும் அங்கு கிடைக்கும் ஒரு வகை லோக்கல் மதுவைக் குடிக்க எனக்கு ஜிவ் என்று ஈரியது. ரிச்ர்தீன் பந்ட்கக்குள் பெரிய விறால் மீன் போல பூலூ துள்ளுவதைக் கவனீதிதஹீன்

Previous articleகல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பா நீ வரணுண்டா அண்ணா!
Next articleபுண்டை நக்கி கொஞ்சம் தடவி பாருடா அண்ணா!