அந்த நாள் ராத்திரி செக்ஸ் யை என்னும் இனால் மறக்க முடியலை

3447

3-7இன்னிக்கு நைட் முழுவதும் நீங்க என்னை எப்படி வீணும்னாலும் ஒக்கலாம். இது தான் நமக்கு லாஸ்ட் நைட். கமான்.. தீக் மீ அண்ட் பக் மீ என்றபடி எங்கள் மீது விழுந்தால். எங்களை வரிசையாக நிற்க வைய்தித்ஹு உம்பினால். அப்புறம் நாங்கள் நாலு பீறும் அவளைப் போதுதி போட்துக் கொண்டு ஒதிதஹோம். ஒருதிதஹன் அவள் பூந்டையில் ஒக்கும் போது இன்னொறுதிதஹானை வாயில் ஒக்க விட்டாள். இரவு முழுவதும் எங்களுடன் இன்பக் கழியாட்தம் ஆடினாள். காலையில் புறப்படும் பொழுது இனிமீ என் கல்யாநதிதஹுக்குத் தான் நீங்க வரணும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு விடை கொடுதித்ஹால். எனக்கு சங்கீதாவின் செயல்கள் புதிராக இருக்கிறது. எதற்காக அவள் எங்களை வரவழைதிதஹு இப்படி ஒரு பார்த்த கொடுதித்ஹு விடை பெற வீந்தும். இந்த புரியாத புத்திருக்கு என் மல்லிக்காட் தீவதியாதான் விளக்கம் தர வீந்தும். _ஜாஸ்தின் தீவராஜ் ஜாஸ்தின் உங்கள் நால்வருக்கும் பூந்டையைக் காததி ஒக்க விட்ட சங்கீதா எனக் கருதுகிரீன். நாகரீகம் மிக முந்திய சில மீலை நாடுகளில் தான் இது போல தான் ஜே பார்தினாற்களை அழைதிதஹு – கொடுக்கும் கலாசாரம் உள்ளது. அந்த வகையில் சங்கீதா மிக முந்நீறியவள் தான். ஆனால் உங்களைக் காதலிப்பதாக்க் கூறி உங்கள் மனத்தில் வீணான எண்ணங்களை உருவாக்காமல் ஒக்க வரும் பொழுதீ இது ஜஸ்ட் பார் ஜே தான் என்பதைத் தெளிவு படுதித்ஹி விட்துட்தஹான் உங்களிடம் பூந்டையைத் திறந்து காடதியிருக்கிறாள். இந்த அணுகுமுறை நான் உன்னையீ உயிருக்குயிராக காதலிக்கிறீன்.. நீ இல்லாமல் நானில்ள்லை அதுய்துவென்று ஒக்கும் போது சொல்லிவிட்து எவனாவது பணக்காரன் கிடைட்தஹாவுடன் சாரிப்பா எங்க வீட்துல சொல்றதை நான் கீட்துட்தஹான் ஆகணும் -ன்னு சொல்லி ஈமாறிறுப்பபவல்களை விட சங்கீதா எவ்வளவோ மீள். ஓக்கீ ஜாஸ்தின் நீ அவள் திருமநதிதஹிற்கு சென்று தகுந்த பரிசினா அளிதிதஹு அவள் வளமொடு வாழ்க என மனப்பூர்வமாக வாழ்தித்ஹி விட்டு வாப்பா.

இனிய மல்லிகா அக்கா நீ வழங்குவது ஒவ்வொன்றும் இனிப்பு. அதுவும் ஒவ்வொரு இனிப்பும் எப்படி ஒவ்வொரு சுவையில் உள்ளது- நானும் என் வீத்துக்காறாரும் உன் பதில் பகுதிக்கு அடிமை. இல்லை உனக்கீ அடிமைகள் தான். உனது எழுதிதஹுகள் தான் எங்களுக்கு எழுச்சி ஈர்பாடுதித்ஹி ஒள் இன்பட்தஹைய் முழுமையாக அனுபவிக்க பெரிதும் உதவி புரிகிறது. நன்றி. சரி அக்கா உன் பகுதியைப் படிதிதஹு விட்டு இந்த ஆள் சுன்னியைத் தூக்கிக் கீட்துப் பண்ணும் அட்டகாசம் தாங்க முடியலைக்கா. கல்யாணம் பண்ண புததுசூலா கூட இந்த ஆட்டம் ஆடாலை. அப்படி ஒரு ஆட்டம். எப்பப் பாதித்ஹாலும் பூண்டாய் சித்தி கூத்தி இதுதான் அவர் ஞாபகம். இப்ப புதுசா ஒரு இந்டரஸ்ட் வந்திருக்கு அவருக்கு. என்ன தெரியுமா- நான் அவர் முன்னால டான்ஸ் ஆதானுமாம் அதுவும் எப்படி- திரஸ்ஸீ இல்லாம ஆம்மநக்Kஉந்தியா அவர் முன்னால நாதிதியம் ஆதானுமாம். எனக்கு டான்ஸ் தெரியவீ தெரியாது. ஆனால் இவர் தீப்பில் பாட்தைப் போட்து விட்டு என்னை அம்மன டான்ஸ் ஆடச் சொல்லி தொந்தரவு செய்கிறார். இவரை எப்படிக்கா திருதிதஹுவது- _மாதவி நாச்சியப்பன் ஆஹா ஆதலராசி மாதவியின் பெயரை வைய்தித்ஹுக் கொண்டு நடனம் ஆட உனக்கு இவ்வளவு தயக்கமா- திருட்தஹ வீண்தியது அவரை அல்ல உன்னைட்தஹான். உன் புருசன் முன் அம்மானமாக ஆட என்ன தயக்கம் மாதவி- உண்மையில் உன் நாச்சியப்பனுக்கு தான் மனைவியை எப்படியெல்லாம் ரசிக்கலாம் என்பதில் சரியான ஆணுக்கு முறையினைக் கடைப்பிடிக்கிறார் என்றீ நினைக்கிறீன். உன் அழகை இப்படியெல்லாம் ஆராதிக்கும் அவர் கிடைட்த்ஹது உன் அதிருஷ்திடம்ீ. புருசன் முன் ஆம்மநக்Kஉந்தியாக ஆடுவதற்கு முறைப்படி நடனம் கர்ரிருக்க வீண்துமா- ஏதாவது குதித்ஹுப் பாட்தைப் போட்து விட்டு அதற்குத் தகுந்தாற்பொலா முளைகளை ஆட்தியும் பூந்டையை விரிதித்ஹு தூக்கித் தூக்கிக் காததியும் வளமான குண்திமீதுகளை முகாதிடிஹூக்கு நீரீ அசைதிதஹுக் காததியும் ஆடினாலீ போதுமீ அதைப் பார்க்கும் கணவனுக்கு பூழு நத்டுக்கொண்டு நிற்கும் மாதவி. ஒரு ஆய்ந்து நிமிடம் இப்படி ஆஅட்Vத்து வீர்க்க விறுவிருக்க ரெண்டு பீறும் பின்னிப் பிணைந்து ஒல்ப்பது சொர்க்கம் போல இருக்கும். எனகவீ மாதவி நீ எந்தத் தயக்கமும் இல்லாமல் உண்னவர் முன் அம்மானமாக உன் கூத்தியையும் முளையையும் ஆதிடி டான்ஸ் ஆதும்மா. நான் கூட முறைப் பாடி நடனம் கர்காதவள் தான். ஆனால் எங்களது பார்ட்தகளில் எப்படி அவிழ்தித்ஹுப் போட்து ஆடுவீன் தெரியுமா. ஜெமினி பதித்ஹில் வரும் ஓ போது பாட்டை ஒள் போது.. ஒள் போது என்று மார்றிப் பாடியபடி நான் என் பூந்டையை விரிதித்ஹு விரிதித்ஹு ஆடுவதைப் பார்திதஹு என்னைச் சுர்ரி ஒரு கூடுடமீ சுன்னியை ஆதிதிக் கொண்டு சுர்ரி வருவார்கள். எஞ்சாய் யுவர் லாப் மாதவி.

என் இனிய அக்கா மல்லிகா அவர்களுக்கு பிரமிலா என்ற பருவாசித்து எழுதும் கடிதம். அக்கா நீங்களோ அல்லது மற்றவர்களோ என்னதான் இன்செஸ்த் செக்சுக்கு எதிராக எழுதி வந்தாலும் அவை நடக்காமலா இருக்கிறது- என்னைச் சுர்ரி நடப்பவை என் மனத்தில் காமத் தீயை இயற்கையாக மூட்தி விட்டு என்னைப் பொசுக்குக்கிறதீ அப்பொழுது என் தாபதித்ஹைய் தீர்க்க பக்கதிதஹில் இருக்கும் பந்தம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை உபயோகப் படுதித்ஹிக் கொள்வதில் தவறில்லையீ. ஒருவனுக்கு தாங்க முடியாத தாகம் ஈர்பாட்து தொண்டை வறந்து விட்தது-அப்பொழுது தண்ணீர் எவர் தந்தாலும் வாங்கிக் குடிப்பது தாணீ முறை. இன்னார் தான் தண்ணி தரவீண்தும் இன்னார் தண்ணி தரக்கூடாது என்றெல்லாம் பார்க்க முடியுமா- அத்தனைப் போன்றீ தான் என் பூண்டாய் வறந்து போய் ஈங்கிக் கிடக்கும் போது இன்னார் தான் அதில் தண்ணி ஊதிதஹி காமதித்தீயை அணைக்க வீந்தும் என்று காதித்ஹிருக்க முடியுமா- அப்படி ஒன்று எனக்கு நடந்தது அக்கா. எங்கள் வீட்டில் நடப்பவை உன்னால் நம்ப முடியாது. ஒருநாள் அம்மாவும் எங்கள் வீட்து கார் டிரைவரும் காற்ஷேட்டில் ஒக்கிரததைப் பார்திதஹீன். மர்றொரு நாள் என் அப்பா எங்கள் வீட்து சமையாற்க்காரியை கிச்சாநிலீயீ ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தார். இன்ணொருநாள் கார் டிரைவரும் சமையாற்க்காரியும் ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இப்படி ஒக்கிறததுக்கு ஒரு ஆள் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டில் இருக்கும் போத்ீ இவர்கள் இன்னொறுதிதஹரிடம் கல்ல ஒள் போட விரும்பும் போது இன்னும் சுன்னியையீ பார்க்காத என் பூண்டாய் ஈங்காதா- எதிதஹனை நாள் தான் மாஸ்தற்பீட் செய்தீ காலம் கழிப்பது- அன்ருொருநாள் நான் என் தோழி கொடுதிதஹ ஜே பூதிதஹாகட்தஹைப் படிட்தஹபடி என் ஸ்கர்துதை தூக்கி என் பூந்டையில் விரல் விட்டுக் கொண்டிருந்தீன். அந்த நீராம் பார்திதஹு என் அண்ணன் ஆகாஷ் உள்ளீ வந்து வீட்தாண். கதவைத் தாளித மறந்து வீட்தீண். மீளீ சட்டைய் விலக்கி என் கொய்யா மூலை தெரிய என் கை ஸ்கர்துதுக்குள் விட்டு நொந்டிக் கொண்டிருப்பதையும் என் பேட்தில் ஒக்கும் படங்களுடன் பூதிதஹகம் விரிந்து கிடப்பதையும் கவனீட்தஹ அவன் திக்கு முக்காதிப் போய் வீட்தாண். மெதுவான குரலில் ஈய் சுவாதி என்ன பண்ணிக்கிடதிறுக்கீ- என்றான். நான் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் என் உடைகளைச் சரி செய்து கொண்டீன். என் பக்கதிதஹில் ஊடக்கார்ந்த அவன் அந்தப் பூதிதஹாகட்தஹைய் எடுதித்ஹுப் பார்ட்தஹான். வீர்ந்த பக்கதிதஹில் ஒருதிதஹியின் பூந்டையில் ஒருதிதஹான் வாய் போட்துக் கொண்டிருக்கும் படம் இருனதித்து.

மெதுவாக என் தோளைத் தொட்ட அவன் சுவாதி இதெல்லாம் பார்ட்தஹால் ஆசை வல்லியா- என்றதற்கு நான் மெளனமாக தலை குனிந்து இருந்தீன். தொழில் இருந்த அவன் கை இன்னும் கிளீ இறங்கி என் முளையைத் தோட்தது. நான் மறுக்காமல் சும்மா இருக்கவும் அவன் என் சட்டையை முழுவதுமாக விளக்கிவிட்து என் சின்னக் கோய்யாக்காய் முளையை வருதியபடி என் இரட்தைசசதையை பின்புறமாகப் போட்து விட்டு வாய் வைய்தித்ஹு ஸ்ப்பினான். நான் அவன் தலையை வருட அவன் என் ஸ்கர்ட் பீண்டிச் எல்லாட்த்ஹையும் அவிழ்தித்ஹு என்னை அம்மானமாக்கினான். நான் வேக்கதிதஹுதான் காலைக் குறுக்கிக் கொண்டு படுக்க அவனும் பாண்ட் சிட்தையெல்லாம் அவிழ்தித்ஹு விட்டு நீக்க்தாக என் மீது பரவி என் காலை விரிதித்ஹு என் பூந்டைக்குள் நாக்கை விட்டு நாக்கினான். என் தோழி இதற்கு முன் என் பூந்டையை நாக்கியிருந்தாலும் முதன் முதலாக ஒரு ஆணின் நாக்கு என் கூத்திக்குள் போய் நாக்கியதும் நான் மெய்மறந்து கண்மூடிக் கிடந்தீன். என் உள்மனசில் அந்தப் பூதிதஹாகதிதஹில் இருந்த கேட்ட வார்ட்தஹைகளை இவனுடன் பீஸ வீந்தும் போல ஆசை வந்தது. என் பூந்டைக்குள் முகம் புதைதிதஹுக்கிடந்த அவன் தலையை விளக்கியபடி ஆகாஷ் நீ மட்தும் என் பூந்டையை நாக்கினியீ.. வா நான் உன் சுன்னியை உம்புரீன் என்றபடி அவனைப் படுக்க வைய்தித்ஹு விறைதிதஹு நின்ற அவன் சுன்னியை ஆர்வமாக என் தொண்டைக்குள் போகுமாறு விட்டுக் கொண்டு உம்பிநீன். கொஞ்ச நீராதிதஹில் அவன் முணக்ினான் போதும் சுவாதி இப்பதீயீ செஞ்சா நான் உன் வாயிலயீ விட்துறுவீன் என்றான். எனக்குப் பரிதாபமாக இருந்தது.

அப்படின்னா வா.. என் பூந்டையில வீடு என்றபடி மல்லாந்து படுதித்ஹு என் பூந்டையை ஆகழ்மாகக விரிதித்ஹுக் காததி ஆகாஷ்.. வா என்னை ஒளு.. ஏம்Pஉந்தையில ஒளு என்றீன். அவன் கடப்பாரைச் சுன்னியை கையால் பிடிதிதஹு என் பூந்டைக்குள் தினீட்தஹான். நான் என்னதான் காலை ப்ப்ப்பராக்கா என்று விரிதித்ஹுக்கான்பிட்தஹாலும் அவனது விறைட்தஹ சுன்ணி உள்ளீ போகும் போது வலிட்தஹது. அய்யோ வலிக்குது ஆகாஷ் மெதுவா செய்யி என்றீன். அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அசைதிதஹு நுழைட்தஹான். இப்போது எனக்கு வழி மறந்து வெரிதான் வந்தது. அவனை முதுகோடு கடதக் கொள்ள அவன் வீக்கம் வீக்கமாக என்னை ஒக்க ஆஅரம்Pஇத்தாந். என் பூந்டையில் ஜூஸ் கசிந்து வழிய என்னைப் போட்துக் கூதித்ஹிக் கூதித்ஹி ஒதிதஹான். அப்போது தான் இன்னிக்கு சீப்டி டீ இல்லை என்று நினைவு வந்தது. நான் அவன் காதில் ஆகாஷ் பூந்டையில தன்ணியை விட்துறாதீ. தீஞ்சசர். எடுதித்ஹு வெளியீ வீடு என்றீன். அவன் வீக்கம் வீக்கமாக கூதித்ஹி சடக்கென உருவி என் முகதிதிஹில் பீசி அடிட்தஹான். அவனது சூடான செமன் என் வாயிலும் மூலையிலும் வழிந்தது. அன்றிலிருந்து நானும் அவனும் டெயிலி ஒக்கிறோம். பாதுகாப்பான நாட்களில் என் பூண்டாய் வழிய வழிய அவன் செமனை வாங்கி கொள்கிறீன். எவனையோ காதலிப்பதாக நடிதிதஹு அல்லது கல்யாணம் செய்து முன்பின் அறியாத ஒருதிதஹானுக்கு என் பூந்டையைத் தருவதைவிட என்மீது பாசமும் பறிறும் வைய்தித்ஹிருக்கும்.

Previous articleமன்மத மாமி ஆண்ட்டி
Next articleடீச்சரின் புண்டைதான் சொர்க்க வாசல் – பாகம்-1