உடல் முழுவதும் ஆயில் பூசி நிர்வாணமாக அங்கம் காட்டும் ராணிகள்!

1978