என் புண்டை விட்டு வாயை எடு

16223
Previous articleவுதட்டை வைத்து கொண்டே காம மூடு அளிக்கிறாள்
Next articleகொளுத்து பொய் இருக்கும் புண்டை யின்வுள்ளே