சூடேத்தும் 18 வயது குட்டி சாமானின் நிர்வாணம்

1293