நீ அதுக்கு எலாம் சரி பாடு வரவே மாட்டடி!

2866

பாவாடையை கழத்தினேன். என் வாய் உடனே சித்ததிியின் பூந்டையில் இருந்தது. 5 நிமிடம் நான் பூண்டாய் நாக்கினேன். பின் என்னை படுக்க வைத்தது என் சுன்னியை ஊம்பினால். என் சுன்ணி 90 திகிரி அளவில் நின்றது. சித்திததி என் பூளை பிடித்த்து பூந்டைக்குள் விட்ட ஒத்த்தால். முதல் தடவை காஞ்சி வரும் வரை என் மேல் அவள் ஏறி ஒத்த்தால். பின் இரண்டு தடவை அவள் மேல் நான் ஏறி ஒதிததேன்.ஏசி ரூம் என்பதால் குளிர் அதிகமாகிவிட்டது. னைத்தியை மட்டும் போட்டு கொண்டு தூக்கினாள். நான் என் ரூமிர்க்கு சென்று படுத்துவிட்டேன்.
இருக்கும் செட்டியார் காழனியில் இருப்பது மொதித்தம் ஆய்ந்து பொர்ஷங்கள். மாடியில் ரெண்டு. கிளீ மூணு. ஒரு பொர்ஷனில் இருப்பவள் பரிமாலா. வயது நாற்பதை கடந்து விட்தது. அந்த காலதிதஹு டி.யூ.சி.ஏசில் வீலை பார்திதஹு போரும் என்று கையில் இருக்கும் பணட்தஹைய் வைய்தித்ுக்கொண்டு வாழ்க்கையை நடதிதிஹுபாவள். ஈதோ ஒரு சில சொண்தங்கள் உண்டு. கல்யாணம் பண்ணிகொள்ளவில்லை. கல்யானம்தான் பண்ணிகொள்ளவில்லையீ தவிர பரிமாலா தான் பூந்டையை காய போட்ததீ இல்லை. கிடைட்தஹவனை கொண்டு, சின்னாவானோ, பெரியவரோ பூந்டையை சமாதான படுதித்ஹி கொண்டு வருகிறாள். அவள் பூண்டாய் வெறிக்கு பஞ்சாமீ இல்லை. கிளீ பொர்ஷனில் இருப்பவள் அகிலா மாமி.

பரிமாலா மாமியை விட நாலு வயது மூதித்வள். கல்யாணம் ஆகி வாழ்க்கையை நான்கு அனுபவிதிதஹு, பின் கணவனை இழந்து தனியாக இருப்பவள். குழந்தை கிடையாது கணவன் மூலமாக வரும் பெண்சன் மூலம் வாழ்க்கை ஓடுகிறது. கையில் பணதித்ஹுக்கும் பஞ்சம் இல்லை. பரிமாலா போலவீ இவளும் பூண்டாய் காஜி எடுதிதஹவள். அந்த காழனியில் இருப்பவர்கள் அனைவருமீ இவர்களை பரிமாலா மாமி, அகிலா மாமி என்று தான் அழைப்பார்கள். இருவரும் நெருங்கிய நண்பிகள். நெருக்கம் என்றாள் உள்ளட்தஹால் மட்டுமல்ல. உடலாலும் கூட.

இருவருக்குமீ கூத்தி அரிப்பு அதிகம். பதிதஹு நிமிலம் பீசிநாலும், பீச்சு உடநீ யார் யாரை எப்படி ஒதிதஹார்கள் என்று திசை திரும்பி விடும். அதிலும் அகிலா மாமி ஊவார் கதை கொண்டு வந்து அதை பரிமாளாவின் பூண்டாய் பொங்கும் அளவுக்குள் சுவாரசியமாக சொல்லுவாள். அன்று மதியம் சுமார் மூணு மணிக்கு அகிலா மாமி மாதி ஈரி வந்து பரிமாழாவிதம் பீசி கொண்டு இருந்தால். அப்போது தான் பரிமாலா வெங்காய பகொடா போட்து இருந்தால். இருவரும் சாபிபிதிதுக்கொண்டு பீசிநார்கள். நாளை காலை பார்ட்த்சாரதி பெருமாள் கோவிலில் உட்சவம் ஆரம்பம். தினமும் ரெண்டு வீளையும் போக வீந்தும் என்று முடிவு பண்ணினார்கள். பின் பீச்சு வழக்கம் போல திரும்பியது. அகிலா மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பிட்தஹால். பரிமாலா உடநீ ஈண்டி முந்தை உனக்கு “அதை” பாதிதஹி ஈதாவது சொல்ல வில்லை என்றாள் உன் மண்டை வெடிதிதஹு விடும் என்று நக்கல் பண்ணினாள். அதுக்கு அகிலா மாமி நீ சொல்லுவதும் சரிதாண்டி. ஆனால் இது மண்டை வெடிக்கும் சீதி இல்லைடி.

பூண்டாய் வெடிக்கும் செய்திடி என்றாள். இருவரும் நெளிந்தார்கள். ஈண் என்றாள் இந்த மாதிரி பீச்சு ஆரம்பித்தாலுமீ, அகிலா மாமியின் பூந்டையும் பரிமாலா மாமியின் கூத்தியும் ஊரும், ஒப்பும், நீர் காக்கும் . இருவருக்கும் இது நான்கு தெரியும். பல சமயம் இது மாதிரி பீசி கொண்டு இருக்கும்போது, இருவரும் தாட்தஹம் பூந்தைகளை அமுக்கிக்கொண்டும், அழுதித்ிக்கொண்டும் தான் பீசுவார்கள். இந்த அநியாயதிதஹைய் ஈண்டி கீக்காரீ. உன் பக்கதிதஹு பொர்ஷனில் இருக்கும் மாமியின் வீத்துக்கு முந்தா நாள் அந்த மாமியின் சொந்தக்கார பெண்ணும் அவள் கணவனும் வந்து இருந்தார்கள்.

அதுதான் உனக்கு தெரியும்ீ. நீ தான் புரசைவாக்கம் போறீன்னு சொல்லிவிட்து போயித்து நீத்த்ஹு சாயங்காலம் தாண்டி வந்தீ. நீ வீட்டில் இல்லாததை மறந்து விட்டு உன்னை பாக்க மாதி ஈரி வந்தீன். உன் வீடு பூத்டி இருந்தது. சரி கொஞ்சம் ஆசுவாச படுதித்ஹி கொண்டு கிளீ இறங்கலாம் என்று இருந்தீன். அப்போது உன் பக்கதிதஹூக்கு பொர்ஷனில் ஈதோ சாதித்ஹம் கீட்டது. சண்டை மாதிரி கூட இருந்தது. வம்பு கிடைக்கும் என்று மெதுவாக எதிதி பார்திதஹீன். உனக்கூட்தஹான் தெரியும்ீ, மொட்தா மாடிக்கு போகும் மாடிப்படியில் ஒக்காந்து அந்த ஓட்டை வழியா பார்ட்தஹால் உள்ளீ தெரியும்ீ. அப்படி பார்த்தீன். அங்கீ பாருடி. அந்த மாமி வீத்துக்கு வந்த அவ சொந்த காரி பொன்னும், அவ புருசனும் முண்தகட்தையா இருந்தார்கள். அவளுக்கு இருபதிதிஹி மூணு வயது இருக்கும். நல்ல கலர். நல்ல உயரம். உன்னை மாதிரி என்னை மாதிரி தொங்கிய பாசிகள் இல்லை. வயசுக்கு ஈட்தஹ மாம்பழங்கள். அவ பூந்டையில் கொஞ்சம் கூட மாசிரீ இல்லை. சுதிடஹமாக பல பாழன்ணு இருந்தது. இப்படி பீடிகை போட்து சொல்ல சொல்ல, பரிமாலா மாமி நெளிந்தால். காலை மாறி மாறி போட்துகொண்டு, பொறுக்க முடியாமல் ஒரு கையால் பூந்டையை அழுதிதஹிக்கொண்டீ, சொல்லுடி சுவாரசியமா இருக்கு. சீக்கிரம் சொல்லுடி என்று அவசர படுதித்ஹினால். ஈண்டி உன் அவசரம் எனக்கு புரியுது . உள்ளீ அவா அப்படி இல்லை.

அந்த பொண்ணு நிதானமாக உடம்பில் போட்து துணி இல்லாமல் ஹாலுக்கு வந்து பீரிதிஜாயை திறந்து கூழ் ட்றீங்க்ச் குடிதிதஹால். அவனுக்கும் கொடுதித்ஹால். அப்போ பாதிதஹீண்டி. அவன் சாமானை. அம்மா எப்படி இருந்தது தெரியுமா. அவன் தாடி மானிரம். எதிர்ட்தஹார்பொலா போந்டாடுடி அம்மானமா பூந்டையை காத்டிக்கொண்டு நீக்கறா. அப்படின்னா, அவன் சுன்ணி எப்படி இருக்கும். நன்னா விறைதித்ுக்கொண்டு மோட்டு வலையை பார்தித்துக்கொண்டு செங்குட்தாக நின்னது. அந்த பொண்ணு பீசினது எனக்கு நன்னா காதில் விழுந்ததடி. அவ சொன்னா: இன்கீ பாருங்கோ. நாம் ஆதித்ஹில் தான் இப்படி துணி இல்லாமல் பண்ண முடியாது. உங்க அம்மாவுக்கு பயந்து பயந்து தான் நான் பண்ண வீந்தி இருக்கு. இன்கீ பாருங்கோ. இந்த முழு வீட்டிலும் நாம் ரெண்டு பீறும்தான். எங்க ஆதிதஹைய் இன்னிக்கி ராதிதஹிறி கூட வர மாட்தா . டிபன் பண்ணி வைய்தித்ஹு விட்டு போய்தா. நாம ரெண்டு பெரும் ஆசை தீர பண்ணுவோம் . சாயங்காலம் கொஞ்சம் வெளியீ போயித்து வருவோம். பின் ராதிதஹிறி பூரா லைட்தைய் போட்துகொண்டு நீங்க உட்சவம் பண்ணுங்கோ என்று சொல்லி சிரிட்தஹால். அவனும் சிரிட்தஹான் பதில் ஒண்ணும் சொல்லவில்லை. அவன் ஒண்ணீ ஒண்ணு மட்தும் சொன்னான். அமுதா இன்கீ பாரு. நீ சொல்றதை எல்லாம் நான் கீக்காரீன்.

நீ சொல்றது சரி. ஆனால் நான் சொல்றதை ஒண்ணு மட்தும் நீ கீழு. ராதிதஹிறியில் லைட்தைய் போட்துகொண்டு பண்ணுவோம் . இப்போ நான் சொல்றீன் கீழு. இன்கீ ஹாலில் நாம் இந்த பகல் வெளிச்ாதிதஹில் பண்ணுவோம். கதவெல்லாம் சாதித்ஹி இருக்கு ஒரு பயம் இல்லை என்றான். உடநீ அந்த பொண்ணு உள்ளீ போய் ஒரு பாய் ரெண்டு தலைகாணி கொண்டு வந்து போட்து மல்லாக்க படுதித்ஹுக்கொண்டு தான் பூந்டையை விரிதித்ஹு காததி, வாங்கொண்னா வாங்கோ. சீக்கிரம் பண்ணுங்கோ என்றாதி . அவ்வளவு தான் அவன் அந்த பொண்ணு மீதி ஈரி மிதிக்க ஆஅரம்Pஇத்தாந். எண்ணமா ஒக்கரான்டி அவன். அவளும் அவனுக்கு இது கொடுதித்ஹா. அவ என்ன என்னவோ பிணாதித்ஹினால். சரியா காதில் விழவில்லை. எனக்கு என்ன பண்ணுவது என்றீ புரியவில்லை. நான் சும்மா இருப்பீனா. கொதிதஹா என் பூந்டையை புடவையுடன் சீர்திதஹ பிடிதித்க்கொண்டு அழுதிதஹி அவர்கள் ஒப்பாதை பார்திதஹு கொண்டு இருந்தீன். நாலு அஞ்சு நிமிலம் கூட ஒதிதஹு இருக்க மாட்தாண். அவ எனக்கு காதில் விழும்படி சொன்னா. அன்ன போரும். உங்களுக்குட்தஹான் ஒக்க வந்து விட்டாள் கண்ணு மன்னு ஒண்ணும் தெரியாது. நீங்க மாடிடுக்கு உள்ளீ விட்டு தொலைக்காதீங்கோ.

உங்களுக்கு ஒரு எலவும் தெரியாது. அவஸ்தை பாட போறது நான் தான். கொஞ்சம் கட்டுப்டுதித்ஹி கொண்டு பண்ணி விட்டு, ஜலம் வரும்போது வெளியீ எடுங்கோ என்றாள். அவன் காதில் வாங்கி கொண்ட மாதிரி தெரியவில்லை. இவளுக்கு தெரிந்து விட்தது அவன் தடியில் ஜலம் வரும் சமயம். ஆவழீ உடம்பை ஆதிடி நெளிந்து அவன் சாமானை வெளியீ எடுதித்ஹு விட்டாள். என்ன ஆச்சரியம் பாருடி. சாமானை உருவிய அடுட்தஹ நொடியீ அவன் சாமான் காஞ்சியை கக்கியத்ுடி. அம்மா அம்மா. எதிதஹாய் கஞ்சிதி. அதுநாள் தான் அந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லி இருக்கா. அந்த காஞ்சி முழுவதும் உள்ள போனால், நாலு குழந்தை பேதிதஹு கொடுப்பாடி . எங்க ஆதித்ஹுக்கார் ஒக்கும்போது, ஊதித்ஹரணியில் சொட்துமீ அது போலதாண்டி சொட்துவார். இந்த கடங்காரன் கார்பகரீஷந் பைப் மாதிரி கொட்டராண்டி. பாவம் அந்த பொண்ணு. அவ வயாரு மூலை எல்லாம் ஒரீ காஞ்சி மாயம்.

ஒதிதஹு முடிச்தசவுடன் போரும் வாங்கோ உள்ளீ போகலாம் என்று சொல்லி அவா ரெண்டு பெரும் உள்ளீ போய்தா. என் பாவடைெல்லாம் ஒரீ ஈரம் . இம்ம்ம். என்ன பண்ண. நானும் கிளீ இறங்கி போய்தீன். இதை சொல்லிதாண்டி இப்போ வந்தீன். ஈண்டி நீ பார்ட்த்ஹத்தை சொல்லி என்னை எதுக்குடி உசுப்பெதகரீ. நான் கீட்தீனாதி அவ எப்படி ஒதிதஹாண்னு. நாநீ புரசைவாக்கம் போயித்து , கோஷா ஆஸ்பதிதஹிறியில் இறங்கி நடந்து வரும்போது, ரெண்டு சீறி பெண்கள் சண்டை போட்து கொண்டா. அவ சண்டையிலீ வீத்துக்குள் நடப்பதை ரோடில் போட்து உடைசா. இவ பூந்டையை பாதிதஹி அவளும் அவ பூந்டையில் யார் யார் ஒதிதஹாண்னு லிஸ்ட் கொடுதித்ஹா. அதை கீட்துவிதிது நாநீ பதாப்ாத பாடு பட்து எப்படி என் சாமானை சமாளிக்கலாம் ன்னு இருக்கீன். அடுப்பில் இருந்து இராக்கிய குக்கார் மாதிரி சூடா என்று என் பூண்டாய். நீ என்னடான்னா, கோவில்ல கதை சொல்லுவாலீ அவா மாதிரி ஒண்ணு விடாம விளக்கமா அந்த பொண்ணு எப்படி ஒதிதஹா, எப்படி காதிடஹினா அவன் ஏன்கீ ஏன்கீ காஞ்சி பாசீனண்னு சொல்றீ. ஈண்டி உனக்கீ இது நன்னா இருக்கா? என்னடி பரிமாலா இப்படி சொல்றீ. நீட்தஹிக்கு அவா ஒக்காரத்தை பார்தித்ஹுவிதிது நானும் என்ன பாடு பாத்தீன்னு உனக்கு என்ந்னாடி தெரியும் .

Previous articleரொம்ப புண்டை அரிக்குதுண்ணா சீக்கிரமா உள்ளவிட்டு குத்துடா
Next articleகாவலாளி வேஷத்தில் பெண்ணின் புண்டையை ருசித்தேன்!