தேஜஸ்வியை துள்ளி தெறிக்கவிடும் முரட்டு குத்து

10369