இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்னஇருக்கிறது நீ சரி சொன்னால் பண்ணிக்கலாம்

3677

ஒரு நாள் நா ஆஃபீஸ் ல இரிருண்து வீட்டுக்கு கு பிகே ல போனான், அப்போ ஒரு பெரிய சிக்னல் ல மதிக்கிட்டான். அந்த சிக்னல் ல க்ராஸ் பண்ண மீன் 8மீன் ஆகும்.. அப்போ தா ஒரு பொண்ணு என்ன பாத்துக்கிட்டா ரோட் க்ராஸ் பாண்ணுசி.

எனக்கு டௌட் ஒரு வேல நமக்கு தெரிஞ்ச பொன்னா ஈறிருக்குமோ னு, சோ நா அவள தேறிம்பி பாதன் அவ என்ன வாச கண்ணு வாங்காம பாத்ட்டேய் இரிருண்த. அவ கண்ணு ல ஆதோ மந்திரியம் ஈறிருக்கு போல. சிக்னல் க்ரீந் போட்டதும் என்ன அறியாமல் வண்டி அவ பக்கம் போனது. என்ன பாத்ததும் என் பக்கத்துல வந்த . ஹாஃப் ஸரீ கட்டி இரிருண்த சேம ஸ்ட்ரக்சர் னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் சுமாரா இரிருண்த.

நேக எங்க போறீங்க னு கேட்ட, என்ன கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ண முதுிஉமா னு கேட்ட நானும் சரி வாங்க போலாம் னு சொன்ன. அப்போ தீமே சுமார் 6.15பீயெம் ஈறிருக்கும்.. நா அவள பிகே ல கூட்டிட்டு போகும் போது சும்மா 2தீமே ப்ரேக் போட்டான் அவன் பூப்ஸ் வந்த முதுகுல டச் ஆசி, நல்ல சுகமா இரிருந்தது. அவள நா ஒரு ஸர்விஸ் ரோட் வழிய கூட்டிட்டு போனான்.

அந்த ரோட் ஃபுல் ஹா தார்க் ஹா ஈறிருக்கும். நா 3ர்ட் தீமே ப்ரேக் போட்டான் அவ என் மேல வெழுந்த பா செமாயா இரிருந்தது. நெக்ஸ்ட் தீமே எப்படி ப்ரேக் போட்ததுிக னு சொன்ன.. எனக்கு ஷொக் ஆசி, என் னு கேட்டான் அதுக்கு அவ சொன்ன ஊராமா ஸ்டாப் பண்ணுக முழுசா பண்ணிககலாம் னு..

நா பிகே ஆ ஒரு ஆறி ஊராமா ஸ்டாப் பண்ணான் அப்புறம் அவள ஆறி பக்கமா கூட்டிட்டு போனான். யாரும் எல்லா சேம தார்க். ஒரு பெஂச் கேடசத்து அதில ஒட்காந்து அவ பூப்ஸ் ஆ நல்ல ப்ரெஸ் பண்ணான். அவ ஜோக்கித் துக் ல காலத்துனன். சின்ன மாம்பலம் போல இரிருந்தது அவ பூப்ஸ். அத்த நல்ல ப்ரெஸ் பண்ணி சப்புனன்.

அவளும் என் பாண்ட் ஜீப் ல கைய வெட்டு சமனத்த வெள்லிள அடுத்த அப்புறம் சப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண. ஸூபர் ஹா பண்ண. அவள பாத சின்ன பொன்னும் மாறி தெரியல செமாயா எக்ஸ்‌பீரியெந்ஸ் ஈறிருக்குறதது போல நல்ல சப்புன..

நா அவள பாவாடை ஆ கொஞ்சம் மேல தூக்க சொல்லி அவ ஜெட்டி ஆ மட்டும் காலத்துனன். அவ சமனத்த தொட்டு பாதன் கொஞ்சம் கூட முடி எல்லா. சேம ஸ்மூத்த இரிருந்தது.. ஆனா அவ பூண்டாய் நல்ல ஓபந் ல இரிருந்தது,. அப்படியா அவ பூண்டாய் ல என் வேரால வெட்டு நல்ல ஆடுந அவ ம்ம்ம்ம் ஹ்ஆஆஆஆஆஆ உஹசிஹஹஹஹஹஹஹஹ சத்தம் போட்..

அவ பூந்டில நா 2ந்த் வேறளிௌஉம் வெட்டன் அது நல்ல ஃப்ரீ ஹா போச்சி.. 2ந்த் பெரும் நல்ல மூட் ஆரணத்துக்கு அப்புறம் நா கொண்டாம் பக் ல இரிருண்து அடுத்து போது கிட்டான்.. என்ன கேளா படுக்க வச்சி அவ மேல ஆறி ஆறி அவ பூந்டில என் சமனத்த வச்சி நல்ல ஆறி ஆறி போட்.. அப்போ கூட அவ பூப்ஸ் நல்ல ஶேக் ஆகல சென்நாத இரிருண்தாலும் நல்ல சேம ய இரிருந்தது.

நா அவள பாவாடை ஆ கொஞ்சம் மேல தூக்க சொல்லி அவ ஜெட்டி ஆ மட்டும் காலத்துனன். அவ சமனத்த தொட்டு பாதன் கொஞ்சம் கூட முடி எல்லா. சேம ஸ்மூத்த இரிருந்தது.. ஆனா அவ பூண்டாய் நல்ல ஓபந் ல இரிருந்தது,. அப்படியா அவ பூண்டாய் ல என் வேரால வெட்டு நல்ல ஆடுந அவ ம்ம்ம்ம் ஹ்ஆஆஆஆஆஆ உஹசிஹஹஹஹஹஹஹஹ சத்தம் போட்..

அவ பூந்டில நா 2ந்த் வேறளிௌஉம் வெட்டன் அது நல்ல ஃப்ரீ ஹா போச்சி.. 2ந்த் பெரும் நல்ல மூட் ஆரணத்துக்கு அப்புறம் நா கொண்டாம் பக் ல இரிருண்து அடுத்து போது கிட்டான்.. என்ன கேளா படுக்க வச்சி அவ மேல ஆறி ஆறி அவ பூந்டில என் சமனத்த வச்சி நல்ல ஆறி ஆறி போட்.. அப்போ கூட அவ பூப்ஸ் நல்ல ஶேக் ஆகல சென்நாத இரிருண்தாலும் நல்ல சேம ய இரிருந்தது

சுமார் 4மீன் அப்படி பண்ணதும் நா அவள கேளா படுக்க வச்சி என் சமனத்த அவ பூண்டாய் மேல வச்சி நல்ல தாட்டுநண. அவ ம்ம்ம்ம் ப்ல்ஸ் மெதுவா வலிக்குது னு சொன்ன.. நா வேதமா நல்ல தாட்டுநன் அப்புறம் நா அவ பூண்டாய் ல என் சமனத்த வச்சி ஃபாஸ்ட் ஹா சொருகுணன். அப்ப்டியா சுமார் 3மீன் கூத்து கூத்து னு குத்துனன.

அப்போ தா எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சி, நம்ப எததுவரைக்கும் பொண்னுகாழ அவங்க ப்யாக் ஹோல் ல போதாது எல்லா னு, ஏவலா போட் என்ன னு தோணுச்சி. அப்புறம் அவள தொக்கி சிடயில ல மதி போட சொன்னான், அவளும் அப்ப்டி மதி போட் புட் நா அவ கிட்ட சொன்னாளா பூந்தைகக வேத போறது எல்லா னு.. .

சுமார் 4மீன் அப்படி பண்ணதும் நா அவள கேளா படுக்க வச்சி என் சமனத்த அவ பூண்டாய் மேல வச்சி நல்ல தாட்டுநண. அவ ம்ம்ம்ம் ப்ல்ஸ் மெதுவா வலிக்குது னு சொன்ன..

நா வேதமா நல்ல தாட்டுநன் அப்புறம் நா அவ பூண்டாய் ல என் சமனத்த வச்சி ஃபாஸ்ட் ஹா சொருகுணன். அப்ப்டியா சுமார் 3மீன் கூத்து கூத்து னு குத்துனன. அப்போ தா எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சி, நம்ப எததுவரைக்கும் பொண்னுகாழ அவங்க ப்யாக் ஹோல் ல போதாது எல்லா னு, ஏவலா போட் என்ன னு தோணுச்சி. அப்புறம் அவள தொக்கி சிடயில ல மதி போட சொன்னான், அவளும் அப்ப்டி மதி போட் புட் நா அவ கிட்ட சொன்னாளா பூந்தைகக வேத போறது எல்லா னு.

கொஞ்சம் என சமான வெட் பண்ணிக்கிட்டு அவ ப்யாக் ஹோல் ல ஆசி போட்டு கொஞ்சம் வெட் பண்ணிக்கித்டான், அவ ஆோ னே வேற ஊதை ல தடாவுற னு சொன்ன, நா எனக்கு தெறிிஉம் னே ஸைலெஂட் ஹா ஈறிரு னு சொல்லி அவ சூது ஊட்டாய்ல வேத திரி பண்ணான்,, சேம டைட் ஹா இரிருந்தது, அவ வழில ஆோ வேண்டாம் னு காத ஸ்டார்ட் பண்ண நா வேதமா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் குடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணான, போழகு அவ ஊட்டாய்ல போச்சி என் சாமான்,

அப்புறம் அவ கோணஜம் ஸைலெஂட் ஆனா புட் நா வேதாள என் வேகாத ஸ்டார்ட் பண்ணான, சுமார் 4மீன் நல்ல கூத்து கூத்து னு குத்துனன், அப்புறம் அவ சூது ஊதை நல்ல ஓபந் ஆசி..

கொஞ்சம் என சமான வெட் பண்ணிக்கிட்டு அவ ப்யாக் ஹோல் ல ஆசி போட்டு கொஞ்சம் வெட் பண்ணிக்கித்டான், அவ ஆோ னே வேற ஊதை ல தடாவுற னு சொன்ன, நா எனக்கு தெறிிஉம் னே ஸைலெஂட் ஹா ஈறிரு னு சொல்லி அவ சூது ஊட்டாய்ல வேத திரி பண்ணான்,, சேம டைட் ஹா இரிருந்தது, அவ வழில ஆோ வேண்டாம் னு காத ஸ்டார்ட் பண்ண நா வேதமா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் குடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணான, போழகு அவ ஊட்டாய்ல போச்சி என் சாமான், அப்புறம் அவ கோணஜம் ஸைலெஂட் ஆனா புட் நா வேதாள என் வேகாத ஸ்டார்ட் பண்ணான, சுமார் 4மீன் நல்ல கூத்து கூத்து னு குத்துனன், அப்புறம் அவ சூது ஊதை நல்ல ஓபந் ஆசி..

அந்த சமயத்துல யாரோ வருவது போல சத்தம் கேட்டுச்சி, நாங்க 2ந்த் பெரும் ட்ரெஸ் அடுத்துக்கிட்டு மரத்துக்கு பெண்னாடி ஒளிஞ்சிக்கித்தோம், பாத ஒரு கபல்ஸ் அந்த பெண்சி ல வந்த ஒட்காந்தக, 2ந்த் பெரும் மாறி மாறி கிஸ் அடிச்சிக்கிட்டு அவன் அவ ட்ரெஸ் ஆ காலத்துனண, நாங்க மெதுவா என்ன தா நடக்குது னு பாக்கலாம் னு சுன்னிய கைல புடிச்சி கிட்டு பத்தோம்.

கொஞ்ச நேரத்துல 2ந்த் பெரும் ட்ரெஸ் எல்லாம கட்டி புடிச்சித்து இரிருந்தாக, அப்புறம் அவன் அவ பூந்டையா சப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண, அந்த தீமே ல நானும் என் சமான சப்ப சொன்னான், நல்ல சாப்பி அகைந் டெந்ஶந் ஆசி. எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சி என் நம்ப அவகளோட ஜாய்ந் பண்ண கூடாதுணு, நாங்களும் ட்ரெஸ் அல்லாம் காளத்தி போது அவங்க முன்னாடி னேநோம், அவங்க ஷொக் ஆணாக பயந்து பூய் ஊத பாதக, பயப்படாத்திக நாகழும் எங்க ஸெக்ஸ் பண்ண தா வந்தோம் னு சொன்னோம், எங்கள பாத்தது அவ வெட்கப்பட்டு அவ பூப்ஸ் ஆ மரசி, நா அதுக்குக வெட்கம் வாங்க சேந்து எஂஜாய் பண்ணலாம் னு சொன்னான்.

அந்த சமயத்துல யாரோ வருவது போல சத்தம் கேட்டுச்சி, நாங்க 2ந்த் பெரும் ட்ரெஸ் அடுத்துக்கிட்டு மரத்துக்கு பெண்னாடி ஒளிஞ்சிக்கித்தோம், பாத ஒரு கபல்ஸ் அந்த பெண்சி ல வந்த ஒட்காந்தக, 2ந்த் பெரும் மாறி மாறி கிஸ் அடிச்சிக்கிட்டு அவன் அவ ட்ரெஸ் ஆ காலத்துனண, நாங்க மெதுவா என்ன தா நடக்குது னு பாக்கலாம் னு சுன்னிய கைல புடிச்சி கிட்டு பத்தோம்,

கொஞ்ச நேரத்துல 2ந்த் பெரும் ட்ரெஸ் எல்லாம கட்டி புடிச்சித்து இரிருந்தாக, அப்புறம் அவன் அவ பூந்டையா சப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண, அந்த தீமே ல நானும் என் சமான சப்ப சொன்னான், நல்ல சாப்பி அகைந் டெந்ஶந் ஆசி. எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சி என் நம்ப அவகளோட ஜாய்ந் பண்ண கூடாதுணு, நாங்களும் ட்ரெஸ் அல்லாம் காளத்தி போது அவங்க முன்னாடி னேநோம், அவங்க ஷொக் ஆணாக பயந்து பூய் ஊத பாதக, பயப்படாத்திக நாகழும் எங்க ஸெக்ஸ் பண்ண தா வந்தோம் னு சொன்னோம், எங்கள பாத்தது அவ வெட்கப்பட்டு அவ பூப்ஸ் ஆ மரசி, நா அதுக்குக வெட்கம் வாங்க சேந்து எஂஜாய் பண்ணலாம் னு சொன்னான்.

அந்த பொண்ணு யோசிச்சா புட் அந்த பையா ஓக் னு சொல்லித்தான், நா சரச அவன் கிட்ட குடுத்து போட சொன்னான், நா எந்த பொன்னா போடலாம் னு வேட் பண்ணான், அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, அத்த பாத்தது கு அப்புறம் அவளும் ஓக் னு சொன்ன, ஏவலுக்கு பூப்ஸ் நல்ல பெருசு நா நல்ல சப்ப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண, அப்ப்பூறம் அவ பூந்டில என் சமான வச்சி நல்ல கூத்து கூத்து னு குத்துனன ஃபைநல் ஹா எனக்கு காஞ்சி வரும் போல இரிருந்தது,, என் சமனத்த அடுத்து அவ செஸ்ட் ல என் சுதனா வேந்த பாசங்…

அவங்க என்னும் பண்ணிட்டு இரிருந்தாக, அந்த பையா சாமான் மீடியம் ஸைஸ் சோ அவன் அவளுக்கு சரிய போச்சி, நாக 2ந்த் பெரும் அவங்கள பாத்துட்டு இரிருண்தோம், அவ காஞ்சி வாரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அவ பூந்டில இரிருண்து அதுச்சு ஏவ பூந்டில வெட்டு போட்டான், அவளுக்கு வேறுப்பபம் எல்லா ஆனா என் சமான வேத அவன் சாமான் சின்னது. ஒரு வழிய காஞ்சிய வெட்டன். அப்புறம் 2ந்த் பெரும் நோ ஆ ஶேர் பண்ணீக்கித்தோம்.

அவ கேட்ட ப்லேஸ் கு போகும் போது அவ நோ குடுத்த. உன் ஃப்ரெஂட்ஸ் வேணுமா சொல்லு வரனு. நா அவள கேட்டான் உன் ஃப்ரெஂட்ஸ் யரசம் ஈறிருக்ங்கல னு, அவ சொன்ன சும்மாளம் வர மதங்க காசுந வருவாங்க னு, நா எது வரைக்கும் 2ந்த் பொண்னுகாழ ஒண்ணா போதாது எல்லா. சரி நெக்ஸ்ட் தீமே பண்ணுரமாரி ஐடியா இரிருண்த கால் பண்ணுரன் உன் ஃப்ரெஂட் உம் கூட்டிட்டு வா புட் நெக்ஸ்ட் தீமே நல்ல ரூம் ல மீட் பண்ணலாம் ஓக் வா, சும்மா எல்லா கொஞ்சம் காசு தரன் ஓக்.. னே பூத்த ஊதை ஆ அடைக்க காசு வேணும் கெண்டழ சொல்லிட்டு போன.. நா நெக்ஸ்ட் மீடிஂக் கு வேட் பண்ணிட்டு ஈறிருககன்.